HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 ZAGREB

 

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, za rad na projektu IP-2018-01-6547, Utjecaj majčinog metaboličkog stanja na serotoninski sustav posteljice i neonatusa: od metilacije DNA do funkcije proteina, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti DOK-2020-01, na određeno vrijeme od 4 godine, pod mentorstvom doc. dr. sc. Sandre Nakić Radoš. 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te općim aktima Sveučilišta.

Obvezni uvjeti:

 • Završen diplomski ili integrirani studij psihologije,
 • Prosjek ocjena na prethodnim razinama studija psihologije koji osigurava upis i ispunjenje uvjeta nužnih za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije,

Dodatni kriteriji (sukladno planu razvoja karijere doktoranda na natječaj DOK-2020-01 te projektnoj prijavi IP-2018-01-6547):

 • Interes za istraživanja u području peripartalne depresije i teme projekta IP-2018-01-6547,
 • Prethodno sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi i/ili osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u području peripartalnog mentalnog zdravlja,
 • Aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu,
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Ako pristupnik već nije upisao poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije, obvezan je upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije.

O projektu:

Projekt Utjecaj majčinog metaboličkog stanja na serotoninski sustav posteljice i neonatusa: od metilacije DNA do funkcije proteina (IP-2018-01-6547) provodi se u multidisciplinarnom timu pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Jasminke Štefulj. Projektom se ispituje utjecaj majčinog metaboličkog stanja u trudnoći te njezinog emocionalnog stanja na serotoninski sustav posteljice i novorođenčeta. Unutar tog okvira započet će se nova linija istraživanja pri čemu će cilj doktorskog rada biti ispitati prediktivnost indikatora funkcije serotoninskog sustava majke i psihosocijalnih čimbenika za peripartalnu depresivnost kod normoglikemičnih trudnoća i trudnoća kompliciranih gestacijskim dijabetesom. Od doktoranda se očekuje spremnost na učenje i rad u multidisciplinarnom timu, usavršavanje u području metodologije i naprednih statističkih analiza te aktivno sudjelovanje u projektnim aktivnostima.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o završetku diplomskog ili integriranog studija sveučilišnog psihologije,
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • prijepis ocjena s preddiplomskog sveučilišnog studija psihologije,
 • prijepis ocjena s diplomskog ili integriranog sveučilišnog studija psihologije,
 • motivacijsko pismo,
 • dokumentaciju koja potvrđuje zadovoljavanje dodatnih kriterija ako ih pristupnik ima,
 • najmanje jednu preporuku sveučilišnog nastavnika,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr te su određeni projektnom prijavom, radnim i financijskim planom projekta IP-2018-01-6547, ugovorom „UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA ZAKLADE po natječaju „Istraživački projekt, rok IP-2018-01“ (KLASA: 700-02/18-01/02; URBROJ: 1-06/03-18-82, dana 19. 10. 2018.) i natječajem „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, rok DOK-2020-01 (KLASA 003-20/20-02/01, URBROJ: 1-03/02-20-01, dana 29. 05. 2020.).  

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

KLASA: 100-01/20-02/02

URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-11

 

Zagreb, 21. srpnja 2020. godine 

 

 

                                                                       PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                                    prof. dr. sc. Gordan Črpić