Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na radno mjesto viši predavač (u dijelu radnog vremena 20 % ) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo,
 2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje sociologija
 3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor, u znanstvenom području humanističke znanosti, znanstveno polje filologija,
 4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, u nastavnoj bazi Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KBC Sestre milosrdnice,
 5. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana patologija, u nastavnoj bazi Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KB Dubrava,
 6. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija, u nastavnoj bazi Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KB Dubrava,
 7. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana patologija, u nastavnoj bazi Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Selvita d. o. o.
 8. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija, u nastavnoj bazi Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KBC Sestre milosrdnice,
 9. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana medicinska mikrobiologija, u nastavnoj bazi Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KBC Sestre milosrdnice,
 10. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana medicinska mikrobiologija, u nastavnoj bazi Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KB Sveti Duh,
 11. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana medicinska mikrobiologija,
 12. za izbor tri (3) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
 13. za izbor dva (2) suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija, u nastavnoj bazi Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KBC Sestre milosrdnice,
 14. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti
 15. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija
 16. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u dijelu radnog vremena (50 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina
 17. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija
 18. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana medicinska mikrobiologija
 19. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u dijelu radnog vremena (20 %) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička farmakologija
 20. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u punom radnom vremenu (100 %) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana fizikalna medicina i rehabilitacija
 21. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana dermatovenerologija

 

 

Pristupnici Natječaja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta (Narodne novine, broj 122/17), Pravilnikom o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta te drugim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Prijava na Natječaj mora sadržavati:

– životopis

– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu

– presliku dokaza o stečenom akademskom nazivu i stupnju

– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje (osim za točke 1., 2., 8., 9., 10., 13.)

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze

– popis znanstvenih i stručnih radova (osim za točke 9., 10., 13.)

– separate radova (za točke 5., 6., 7., 11., 12.)

– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak.

 

Prijava na Natječaj se, uz priloženu navedenu dokumentaciju, obvezno prilaže i u elektroničkom obliku (CD ili USB).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Na radno mjesto ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova radnog mjesta te koeficijent složenosti poslova radnog mjesta navedeni su u Pravilniku o ustroju i o radu na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr/dokumenti.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na Natječaj, pozvati se na pravo prednosti te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.

Za pristupnike koji se u prijavi na Natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima ispunjavanja uvjeta Natječaja dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ POD TOČKOM____”.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište