1. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistenta i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana komunikologija;
 1. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana bioetika;
 2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika;
 3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofija politike;
 4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina;
 5. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana informacijski sustavi i informatologija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

 

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište