Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest;
  2. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest;
  3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička citologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Specijalna bolnica Agram
  4. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta, KBC Sestre milosrdnice
  5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u interdisciplinarnom području znanosti, polje geografija/društvena geografija (demografija)
  6. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvene znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija
  7. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti
  8. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo
  9. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, grana medicinska biokemija

 

Pristupnici Natječaja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17), Pravilnikom o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta te drugim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Prijava na Natječaj mora sadržavati:

– životopis,

– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,

– presliku dokaza o stečenom akademskom nazivu i stupnju,

– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje,

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,

-popis znanstvenih i stručnih radova,

– separate radova ( za točke 2., 3., 4., 9.)

– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na Natječaj se, uz priloženu navedenu dokumentaciju, obvezno prilaže i u elektroničkom obliku (CD ili USB).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Na Natječaj se ne može prijaviti osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova te koeficijent složenosti poslova radnog mjesta navedeni su u Pravilniku o ustroju i o radu na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr/dokumenti.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na Natječaj, pozvati se na pravo prednosti te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.

Za pristupnike koji se u prijavi na Natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima ispunjavanja uvjeta Natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ POD TOČKOM ___”.

 

 

                                                                     PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                              prof. dr. sc. Gordan Črpić