HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti;
 2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti;
 3. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na radno mjesto višeg predavača u interdisciplinarno područje znanosti, polje projektni menadžment;
 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje kognitivne znanosti (izborna polja filologija, kliničke medicinske znanosti);
 5. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija;
 6. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor (u dijelu radnog vremena 50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti;
 7. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija;
 8. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija;
 9. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
 10. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
 11. za izbor dva nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavač u dijelu radnog vremena u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo;
 12. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju i na radno na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
 13. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent i više bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija.

 

Pristupnici za točke 4., 6., 7., 8., 9., 12., i 13. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17) te općim aktima Sveučilišta.

Pristupnici za točku 3. i 11. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine 13/12) te općim aktima Sveučilišta.

Pristupnici za točke 1., 2., 5. i 10. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te općim aktima Sveučilišta.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o završetku diplomskog sveučilišnog studija,
 • presliku dokaza o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija (za točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12. i 13.),
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (za točke 4., 6., 7., 8., 9., 12. i 13.),
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ako su birani (za točke 4., 6., 7., 8., 9., 12. i 13.),
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova (za točke 4. i 13.),
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

 

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679),

Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

KLASA: 100-01/20-02/02

URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-09

Zagreb, 21. srpnja 2020. godine 

 

 

                                                                      PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                                        prof. dr. sc. Gordan Črpić