Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

 

 1. za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, za rad na projektu UIP-2019-04-7547 Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece, radno mjesto financirano od Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“, na određeno vrijeme od 4 godine, pod mentorstvom doc. dr. sc. Marine Merkaš.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te općim aktima Sveučilišta.

 

Obvezni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij psihologije,
 • prosjek ocjena na prethodnim razinama studija psihologije koji osigurava upis i ispunjenje uvjeta nužnih za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije.

 

Dodatni kriteriji (sukladno opisanom profilu doktoranda u projektnoj prijavi UIP-2019-04-7547):

 • interes i želja za znanstvenim usavršavanjem u području teme projekta UIP-2019-04-7547 te daljnjim razvojem karijere u području društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija,
 • izvrstan student uz ostvarena postignuća tijekom prethodnih razina studija (npr. nagrade, priznanja, sudjelovanja na skupovima i projektima u području teme projekta UIP-2019-04-7547),
 • izvrsne ocjene tijekom preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija psihologije iz predmeta u području statistike, istraživačke metodologije i razvojne psihologije,
 • tema diplomskog rada u području teme projekta UIP-2019-04-7547,
 • dobre vještine suradnje u timu,
 • aktivno znanje hrvatskoj jezika u govoru i pismu,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Ako pristupnik već nije upisao poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije, obvezan je upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije.

 

O projektu

U siječnju 2020., počela je provedba uspostavnog istraživačkog projekta UIP-2019-04-7547 Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece (http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=9102&rok=2019-04) pod vodstvom doc. dr. sc. Marine Merkaš. Ciljevi projekta su ispitati: a) motivaciju, navike i okolnosti korištenja DT te ometanje tehnologijom (OT) u roditelja, djece i obitelji, b) povezanost korištenja DT te OT u djece, roditelja i obitelji s razvojem i dobrobiti djece i c) OT tijekom interakcija roditelj-dijete te učinke OT na ponašanje djece. U sklopu projekta provest će se 4 studije (fokus grupe, longitudinalno istraživanje, dnevničku studiju i opažanje) s djecom od 0 do 13 godina i roditeljima, kojima se empirijski žele provjeriti hipoteze o diferencijalnoj osjetljivosti djece, roditelja i obitelji na učinke DT te OT, kao i postojanje neizravnih procesa djelovanja DT i OT na djecu. Projektom se planira stvoriti baza znanja o učincima DT na razvoj djece u obiteljskom kontekstu, koja bi onda poslužila svim akterima dječjeg razvoja za osmišljavanje različitih praktičnih programa utemeljenih na dokazima i usmjerenih umanjivanju negativnih, a poticanju pozitivnih učinaka DT na djecu. Očekuje se da doktorand svoj doktorski rad temelji na podatcima prikupljenim u projektu te se očekuje aktivno sudjelovanje u i rad na svim projektnim aktivnostima sukladno projektnoj prijavi i radnom planu projekta.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva,
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • prijepis ocjena s preddiplomskog sveučilišnog studija psihologije,
 • prijepis ocjena s diplomskog sveučilišnog studija psihologije,
 • motivacijsko pismo,
 • dokumentaciju koja potvrđuje zadovoljavanje dodatnih kriterija ako ih pristupnik ima,
 • najmanje jednu preporuku sveučilišnog nastavnika,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja pristupaju motivacijskom razgovoru. Odabir kandidata bit će obavljen na temelju priložene dokumentacije i motivacijskog razgovora.

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

 

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr te su određeni projektom prijavom, radnim i financijskim planom projekta UIP-2019-04-7547 i ugovorom „UOGOVOR O DODJELI SREDSTAVA ZAKLADE po natječaju „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“ (KLASA: 900-06/19-02/58, URBROJ: 0-19-01, dana 19. 12. 2019.).

 

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.