N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti;
 2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, zamjena za odsutnog zaposlenika;
 3. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija;
 4. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – zamjena za odsutnog zaposlenika;
 5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo za nastavni predmet Osnove europskog javnog prava (bez zasnivanja radnog odnosa – naslovno zvanje) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te općim aktima Sveučilišta.

Za točku 6. – uz ispunjavanje minimalnih propisanih uvjeta za izbor u zvanje, prednost će imati kandidati s praktičnim iskustvom primjene europskog javnog prava.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog stupnja (osim za točku 5.),
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (za točke 1., 3. i 6.)
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova (za točke 1., 3. i 6.)
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog

katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

KLASA: 100-01/19-02/03

URBROJ: 498-03-02-01-01/4-19-08

Zagreb, 25. rujna 2019. godine