Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

  1. (29.) Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj Ureda prorektora u Uredu prorektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– najmanje tri godine radnog iskustva,

– poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik),

– napredno znanje rada na računalu.

  1. (37.) Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz društvenog područja (polje: pravo),

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. (38.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog područja (polje: pravo),

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. (60.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja; Odjel za redovite i izvanredne studente na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– napredno znanje rada na računalu.

  1. (61.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja; Odjel za redovite i izvanredne studente na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– napredno znanje rada na računalu.

  1. (63.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja; Odjel za polaznike programa cjeloživotnog učenja na određeno vrijeme (za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. (66.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik – tajnik studija u Službi za poslove studija; Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. (69.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik/Stručni savjetnik u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje dvaju svjetskih jezika (obvezan je engleski jezik),

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. (70.) Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija; Odjel za studentski standard i potporu studentima na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

 Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik),

– napredno znanje rada na osobnom računalu.

  1. (81.) Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi/Voditelj Odjela u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za strateško planiranje i razvoj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– najmanje tri godine radnog iskustva na projektima,

– poznavanje dvaju svjetskih jezika (obvezan je engleski jezik),

– poznavanje rada na osobnom računalu.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

– životopis,

– domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stjecanju akademskog naziva,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) i razgovora s kandidatima (intervju).

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr, istovremeno s objavom natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Rješenje o prijmu izabranog kandidata dostavlja se javnom objavom na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (²Narodne novine², broj 42/18) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište