HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

ZAGREB, Ilica 242

 

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor:

 1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija;
 2. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje;
 3. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija;
 4. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana citologija, histologija i embriologija;
 5. dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo;
 6. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području prirodne znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija;
 7. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija;
 8. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija;
 9. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja (za točku 4.: završen sveučilišni diplomski studij u znanstvenom području biomedicine i zdravstva),
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (osim za točke 4. i 5.),
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci.

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište