Select Page

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 ZAGREB

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti;
2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te općim aktima Sveučilišta.

Prijava na natječaj mora sadržavati:
– životopis,
– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
– presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
– popis znanstvenih i stručnih radova,
– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog
katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

Hrvatsko katoličko sveučilište

KLASA: 100-01/19-02/03
URBROJ: 498-03-02-01-01/4-19-02
Zagreb, 12. travnja 2019. godine

PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

prof. dr. sc. Gordan Črpić