HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
ZAGREB, Ilica 242

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukama Rektorskog zbora te općim aktima Sveučilišta.
Prijava na natječaj mora sadržavati:
– životopis,
– preslik domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
– preslik dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
– preslik odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
– popis znanstvenih i stručnih radova,
– separate radova,
– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

Hrvatsko katoličko sveučilište