Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija;
 2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija;
 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača bez zasnivanja radnog odnosa u području društvenih znanosti, polje kineziologija;
 4. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
 5. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
 6. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje kroatologija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukama Rektorskog zbora te općim aktima Sveučilišta.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke Natječaja) i stupnja (osim za točke 1.,3. i 5.),
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova (osim za točke 1. i 5.),
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.