N A T J E Č A J

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, filozofija i kliničke medicinske znanosti;
 2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti;
 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest;
 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo;
 5. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
 6. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukama Rektorskog zbora te općim aktima Sveučilišta.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke Natječaja) i stupnja (osim za točke 4. i 5.),
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (osim za točke 4. i 5.),
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.