N A T J E Č A J

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polje teologija i psihologija;
 2. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
 3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija;
 4. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana školska psihologija i psihologija obrazovanja;
 5. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest;
 6. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest;
 7. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest;
 8. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest;
 9. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest;
 10. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest;
 11. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest;
 12. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa, u području humanističkih znanosti, polje filologija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukama Rektorskog zbora te općim aktima Sveučilišta.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje,
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova (osim za točke 9., 10., 11. i 12.),
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.