Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija
  2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija
  3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija
  4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebna sociologija
  5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo
  6. za izbor jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija
  7. za izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

–        životopis,

–        domovnicu ili dokaz o državljanstvu,

–        dokaz o stjecanju akademskog naziva ili stupnja,

–        presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,

–        bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,

–        uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

 

 

                                                                                                              Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište