N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  1. stručni suradnik u Uredu rektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 48. Zakona o državnim službenicima, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik),

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. stručni suradnik u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove, Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 48. Zakona o državnim službenicima, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz društvenog područja (polje: pravo),

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 48. Zakona o državnim službenicima, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski studij iz društvenog ili humanističkog područja,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. spremač u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za opće i tehničke poslove; Odsjek za tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 48. Zakona o državnim službenicima, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završena srednja škola ili osnovna škola.

  1. viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za informacijske sustave, aplikacije i podatkovno središte na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 48. Zakona o državnim službenicima, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti (elektrotehnike i računarstva ili informatike),

– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima iz područja informacijskih tehnologija,

– poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik),

– poznavanje rada na osobnom računalu.

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

– životopis,

– domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stjecanju akademskog naziva,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) i razgovora s kandidatima (intervju).

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr, istovremeno s objavom natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Rješenje o prijmu izabranog kandidata dostavlja se javnom objavom na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr, te se dostava svim pristupnicima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište