Na temelju Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se

 

                                                        N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  1. stručni suradnik u Uredu rektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij,

– najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednoga stranog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

 

  1. spremač na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 1 mjeseca – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

-završena osnovna škola.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu,

– presliku diplome/ svjedodžbe,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik.

U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i/ili usmene provjere na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.

Prijave pristupnika s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, s naznakom: „Prijava na natječaj“.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

 

                                                                                                         Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište