N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te općim aktima Sveučilišta.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

  • životopis,
  • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
  • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva,
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
  • popis znanstvenih i stručnih radova,
  • separate radova,
  • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište