N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija;
 2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u dijelu radnog vremena (20%) za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana citologija, histologija i embriologija;
 3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanrednog profesora u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest;
 4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanrednog profesora u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest;
 5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovjekovna povijest;
 6. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polje teologija i polje psihologija;
 7. za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo;
 8. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u području humanističkih znanosti, polje povijest – zamjena za odsutnog zaposlenika;
 9. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polje psihologija – zamjena za duže bolovanje odsutnog zaposlenika;
 10. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, grana ostale primijenjene psihologije;
 11. za izbor jednog nastavnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, grana filozofijska bioetika;
 12. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana patologija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”, broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015), Odlukama Rektorskog zbora (”Narodne novine”, broj 106/2006 i broj 13/2012) te općim aktima Sveučilišta.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (osim za točke 10., 11. i 12.),
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište