N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  1. voditelj Odjela u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz društvenog područja (polje: pravo),

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

– životopis,

– domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stjecanju akademskog naziva,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik.

U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju, vremenu i pravnim izvorima za pripremu pismene i/ili usmene provjere na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Pristupnik koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Rješenje o prijmu izabranog kandidata dostavlja se javnom objavom na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr, te se dostava svim pristupnicima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište