HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

Za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, grana sociološka metodologija.

Pristupnici Natječaja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, br. 119/22.), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine, br. 28/17., 72/19., 21/21. i 111/22.), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, br. 122/17 i 120/21.), Pravilnikom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja (Narodne novine, br. 119/05.), Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno. nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, br. 129/05.), Pravilnikom o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta te drugim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Prijava na Natječaj mora sadržavati:
– životopis,
– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
– presliku dokaza o stečenom akademskom nazivu i stupnju,
– presliku dokaza u Upisnik znanstvenika i umjetnika,
– prikaz nastavne, znanstveno stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
– popis znanstvenih i stručnih radova,
– separate radova
– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijava na Natječaj se, uz priloženu navedenu dokumentaciju, obvezno podnosi putem obrasca dostupnog na poveznici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr/prijava-na-radno-mjesto.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.
Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Na radno mjesto ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.
Opis poslova radnog mjesta te koeficijent složenosti poslova radnog mjesta navedeni su u Pravilniku o ustroju i o radu na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr/dokumenti.
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na Natječaj, pozvati se na pravo prednosti te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.
Za pristupnike koji se u prijavi na Natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE
prof. dr. sc. Gordan Črpić