HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
ZAGREB, Ilica 242

Na temelju Statuta i Odluke Senata, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

                                                                                                                                     N A T J E Č A J

1.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija,
2.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti,
3.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita,
4.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području biomedicina i     zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija,
5.    za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati:
–    životopis,
–    dokaz o državljanstvu,
–    dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja (za točku 5.: završen sveučilišni diplomski studij psihologije),
–    presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje,
–    prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
–    popis znanstvenih i stručnih radova,
–    za točke 1., 2. i 3.: separati radova,
–    uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci.

Pristupnici pod točkom 5. pored navedenog dostavljaju i prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s izračunatim prosjekom ocjena ili dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te dokaze o eventualnim nagradama i priznanjima.

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

                                                                                                          
Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište