HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

ZAGREB, Ilica 242

 

Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u interdisciplinarnom području znanosti (ekonomija, pravo),
  2. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.

 

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 

  • životopis,
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
  • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti.

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište