Klasa: 602-04/13-04/02

Urbroj: 498-05-13-08

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

za prijam u radni odnos:

1. na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad 3 mjeseca:

voditelj odsjeka za tehničke poslove-domar (m/ž)-1 izvršitelj

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završena srednja škola,

– položen ispit za ložača centralnog grijanja na struju, loživo ulje i plin,

– položen vozački ispit „B“ kategorije,

– radno iskustvo u struci.

 

 

2. na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad 1 mjesec:

– spremač (m/ž) -1 izvršitelj

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

-završena osnovna škola.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),

– dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja na struju, loživo ulje i plin (pod 1.),

– uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Pristupnikom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Hrvatsko katoličko sveučilište pridržava pravo pozvati pristupnike na provjeru znanja. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu provjere znanja na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.hks2015.unicath.hr.

 

 

                                                                                                            Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište