HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

ZAGREB, Ilica 242

 

Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 1. izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija, grana fundamentalna teologija,
 2. izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana imunologija,
 3. izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija,
 1. izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija,
 2. izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija (zamjena za duže bolovanje odsutnog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta na Odjelu za psihologiju).

 

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu,
 • presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija,
 • presliku diplome o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti,
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,
 • bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

                                                                                                          Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište