Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje:

 

 

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina;
 2. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor iz područja biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija;
 3. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina;
 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija;
 5. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (osim za točke 3., 4. i 5.),
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

 

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište