Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija, grana školska pedagogija

 

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Prijava za natječaj mora sadržavati:

  • životopis,
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu,
  • presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija,
  • presliku diplome o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija,
  • bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
  • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

 

 

                                                                                                               Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište