Na 3. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjelovali smo i s poster izlaganjem „What consequences of children’s digital device use see parents and children? – a focus group approach“ („Koje posljedice dječjeg korištenja digitalnih uređaja prepoznaju roditelji i djeca? – metoda fokus grupe“), čiji su autori Ana Žulec, Luka Štefanić, Marina Merkaš, Sara Jelovčić, Marina Kotrla Topić, Katarina Perić i Vanesa Varga. Rezultati prikazani na ovom posteru dio su rezultata istraživanja provedenog u sklopu prve studije našeg projekta. Tijekom svibnja 2021. proveli smo 9 fokus grupa s djecom te 9 fokus grupa s njihovim roditeljima, a dobivene podatke analizirali smo koristeći metodu tematske analize. Dobiveni rezultati ukazuju na to kako djeca i njihovi roditelji prepoznaju posljedice korištenja digitalne tehnologije u domenama emocionalnog, ponašajnog, tjelesnog, socijalnog i kognitivnog funkcioniranja djece te da prepoznaju problematično korištenje digitalne tehnologije. Također, rezultati pokazuju kako su djeca svjesna da ih digitalni uređaji ometaju u izvršavanju zadataka, posebno školskih zadataka, te ih stoga namjerno odmiču od sebe. Stoga ih treba podržavati u takvom ponašanju te im pomoći kako ih digitalni uređaji ne bi ometali u svakodnevici.

[POSTER PRESENTATION ON 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY CATHOLIC UNIVERSITY OF CROATIA]
At the 3rd International scientific conference of Department of psychology Catholic university of Croatia we also participated with a poster presentation titled “What consequences of children’s digital device use see parents and children? – a focus group approach”, whose authors are Ana Žulec, Luka Štefanić, Marina Merkaš, Sara Jelovčić, Marina Kotrla Topić, Katarina Perić and Vanesa Varga. The results presented in this poster are part of the research results conducted in our project’s first study. In May 2021, we worked 9 focus groups with children and 9 focus groups with their parents, and the data obtained were analyzed using the method of thematic analysis. The obtained results indicate that children and their parents recognize the effects of digital technology on children’s emotional, behavioral, physical, social, and cognitive functioning and recognize the problematic use of digital technology. Also, the results show that children are aware that digital devices interfere with performing tasks, especially school tasks, and therefore they deliberately push them away from themselves. Consequently, they should be supported in such behavior and helped to prevent digital devices from interfering with daily life.