Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika – zamjena za duže bolovanje odsutnog zaposlenika u nastavnom zvanju predavača;
 2. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest;
 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija;
 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”, broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015), Odlukom Rektorskog zbora (”Narodne novine”, broj 13/2012) za točku 1. Natječaja, Odlukom Rektorskog zbora (”Narodne novine”, broj 106/2006) za točke 2., 3. i 4. Natječaja te općim aktima Sveučilišta.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište