Select Page

Department of Sociology

Trajanje studija

– preddiplomski studij: 6 semestara

– diplomski studij: 4 semestra

Preddiplomski studij

U preddiplomskom studiju od studenta se traži stjecanje minimalno 180 ECTS bodova. Ovaj dio obrazovanja služi upoznavanju studenta/- ice s različitim područjima sociologije, proučavanju pojedinih sadrža­ja iz sociologiji bliskih znanstvenih disciplina, te je također namijenjen stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina potrebnih za diplomski studij sociologije. Ako student/-ica odluče na ovoj razini završiti svo­je obrazovanje, osposobljen je za poslove i radne zadatke u kojima se, među ostalim, traže znanja i vještine kao što su: a) metodološka istraži­vačka znanja temeljne razine; b) sposobnost osmišljavanja jednostavni­jih programa i projekata; c) vještine razumijevanja stručne literature; d) sposobnost pisanja stručnih istraživačkih izvještaja; e) vještine primjene statističkih računalnih paketa i sl.

Uvažavamo li razinu i kompleksnost stečenih znanja, kompetencija i vještina koje će se dobiti na ovom obrazovnom stupnju, utemeljeno je očekivati kako će studenti i završetkom samo preddiplomskog studija sociologije naći svoje mjesto na općem tržištu rada.

Diplomski studij

Diplomski studij sociologije omogućuje stjecanje potpunih profesio­nalnih znanja i vještina nužnih za rad sociologa i njegovo daljnje znan­stveno usavršavanje. Uspješno svladavanje ovog dijela profesionalnog osposobljavanja za posao sociologa traži stjecanje minimalno 120 ECTS bodova tijekom diplomskog studija.

U ovom dijelu studijskog programa studentima se nude sva ona teo­rijska i metodološka znanja te se traži stjecanje onih profesionalnih i spe­cifičnih vještina koje su sastavni dio suvremene profesionalne izobrazbe sociologa. Uz zajedničke temeljne predmete koji su nužni u postizanju tog cilja i koje trebaju s uspjehom završiti svi studenti, u ovom dijelu profesionalnog osposobljavanja studentima su ponuđena pojedina te­matska usmjerenja. Pri tome im se nudi sloboda odabira izbornih pred­meta iz pojedinih skupina predmeta, kako bi time stekli iscrpnija znanja, razvili potrebne kompetencije i vještine u području sociologije naselja, teritorija i okoliša, upravljanja i javnih politika te iz područja socijalne etike. Pored ovih triju usmjerenja, studentima je pružena mogućnost odabira izbornih predmeta iz područja koja pokrivaju pojedina teorijska ili metodologijska područja sociologije. Također, tijekom diplomskog studija studentima koji se žele osposobiti za rad u školsko-obrazovnim ustanovama i ispuniti Zakonom propisane uvjete, bit će pružena mo­gućnost polaganja potrebnih kolegija.

Preddiplomski studiji koji su uvjet za upis diplomskog studija jesu oni koji su kompatibilni s našim programima studija sociologije na ovom sveučilištu. Koje će poslove u formalnom smislu moći obavljati studen­ti završetkom diplomskog studija sociologije, propisat će se zakonskim aktima kao i aktima Hrvatskoga sociološkog društva.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Završetkom preddiplomskog studija sociologije stječe se naziv pr­vostupnik/prvostupnica (baccalaureus/-rea) sociologije, a završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar/-ica sociologije.

 

Preddiplomski studij

1. godina
1. semestar ( zimski semestar akademske godine 2013./2014. )
 
2. semestar ( ljetni semestar akademske godine 2013./2014. )

OBVEZNI PREDMETI:

Klasične sociološke teorije
Temeljni pristupi u analizi modernog društva i modernizacije
Uvod u sociologiju braka i obitelji
Deskriptivna statistika
Povijest 20. stoljeća
Engleski jezik
Socijalna psihologija
Tjelesna i zdrastvena kultura

IZBORNI PREDMETI:

Parapsihologija
Pozitivna psihologija
Osnove stanične biologije i genetike
Uvod u političku filozofiju
Povijest i arheologija
Međukulturalna psihologija
Kulturalna psihologija
Upravljanje stresom
Vještine komunikacije
Povijest manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Uvod u komunikologiju
Stanovništvo Hrvatske
Transcedentno u filmu
Televizijski igrani i serijski program
Mitska bića tradicijskih vjerovanja

2. godina
3. semestar ( zimski semestar akademske godine 2013./2014. )
 
4. semestar ( ljetni semestar akademske godine 2013./2014. )

OBVEZNI PREDMETI:

Suvremene sociološke teorije II
Sociologija europskih integracija
Uvod u urbanu sociologiju
Neeksperimentalna kvantitativna metodologija
Modeli analize varijance
Uvod u bioetiku
Tjelesna i zdrastvena kultura

IZBORNI PREDMETI:

Parapsihologija
Pozitivna psihologija
Osnove stanične biologije i genetike
Uvod u političku filozofiju
Povijest i arheologija
Međukulturalna psihologija
Kulturalna psihologija
Upravljanje stresom
Vještine komunikacije
Povijest manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Uvod u komunikologiju
Stanovništvo Hrvatske
Transcedentno u filmu
Televizijski igrani serijski program
Mitska bića tradicijskih vjerovanja