Select Page

Department of Psychology

Trajanje studija

– preddiplomski studij: 6 semestara

– diplomski studij: 4 semestra

Preddiplomski studij

U preddiplomskom studiju od studenta se traži stjecanje minimalno 180 ECTS bodova. Ovaj dio obrazovanja služi prije svega orijentaciji stu­denta-ice u različitim područjima psihologije, proučavanju pojedinih sadržaja iz psihologiji bliskih znanstvenih disciplina te je namijenjen ponajprije stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina potrebnih za diplomski studij psihologije. Ako studenti odluče na ovoj razini završiti svoje obrazovanje, osposobljeni su za poslove i radne zadatke u kojima se, među ostalim, traže znanja i vještine kao što su: a) metodološka istra­živačka znanja temeljne razine; b) sposobnost osmišljavanja jednostav­nijih programa i projekata; c) vještine razumijevanja stručne literature; d) sposobnost pisanja jednostavnijih istraživačkih izvještaja; e) vještine primjene statističkih računalnih paketa i sl. U kontekstu Zakonom i ak­tima Hrvatske psihološke komore propisanog i očekivanog profesional­nog osposobljavanja psihologa, završetak obrazovanja na ovoj razini ne omogućuje obavljanje bilo kakve psihološke prakse i poslova niti pruža potrebne nužne kompetencije za njihovo obavljanje.

Poštujemo li razinu i kompleksnost stečenih znanja, kompetencija i vještina koje će se dobiti na ovoj obrazovnoj razini, utemeljeno je očeki­vati kako će studenti i završetkom samo preddiplomskog studija psiho­logije naći svoje mjesto na općem tržištu rada.

Diplomski studij

Diplomski studij psihologije omogućuje stjecanje potrebnih profesio­nalnih znanja i vještina nužnih za samostalni rad psihologa a uspješnim završetkom diplomskog programa psihologije stečene su osnove za do­bivanje profesionalne licencije za posao psihologa. Uspješno svladava­nje ovog dijela profesionalnog osposobljavanja za posao psihologa traži stjecanje minimalno 120 ECTS bodova tijekom diplomskog studija.

U ovom dijelu studijskog programa studentima se nude sva ona teo­rijska i metodološka znanja te se traži stjecanje onih profesionalnih i spe­cifičnih vještina koje su sastavni dio suvremene profesionalne izobraz­

be psihologa i detaljno su opisane u Europskoj diplomi iz psihologije. Uza zajedničke temeljne predmete koji su nužni u postizanju tog cilja i koje trebaju s uspjehom završiti svi studenti, u ovom dijelu profesional­nog osposobljavanja studentima su ponuđene pojedine tematski sličnije predmetne cjeline, u obliku modula, pri čemu im se nudi sloboda oda­bira izbornih predmeta iz pojedinih skupina predmeta kako bi time is­crpnije stekli znanja, razvili kompetencije i vještine u području socijalne i komunikacijske psihologije te njihovim primijenjenim područjima, u području psihologije rada, organizacije i menadžmenta, u području kliničke, savjetodavne i zdravstvene psihologije. Pored ovih triju sku­pina, studentima je pružena mogućnost odabira izbornih predmeta iz područja koja prije svega pokrivaju pojedina teorijska ili metodologijska područja psihologije. Također, tijekom diplomskog studija studentima koji se žele osposobiti za rad u školsko-obrazovnim ustanovama i is­puniti Zakonom propisane uvjete, bit će pružena mogućnost polaganja traženih predmeta.

Preddiplomski studiji koji su dovoljni za praćenje predloženog di­plomskog studija jesu oni koji su usklađeni s programom stjecanja Eu­ropske diplome iz psihologije. Koje će poslove u formalnom smislu moći obavljati studenti završetkom diplomskog studija psihologije, propisat će se zakonskim aktima kao i aktima Hrvatske psihološke ko­more.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom preddiplomskog studija psihologije stječe se naziv sveu­čilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) psiholo­gije. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar/ra psiholo­gije.

 

Preddiplomski studij

1. godina
1. semestar ( zimski semestar akademske godine 2013./2014. )
 
2. semestar ( ljetni semestar akademske godine 2013./2014. )

OBVEZNI PREDMETI:

Teorijski sustavi u psihologiji
Percepcija
Biološka psihologija II
Deskriptivna statistika
Informatički praktikum

IZBORNI PREDMETI (PSIHOLOGIJSKI):

Međukulturalna psihologija
Pozitivna psihologija
Upravljanje stresom

IZBORNI PREDMETI (NEPSIHOLOGIJSKI):

Parapsihologija
Uvod u sociologiju
Transcedentno u filmu
Televizijski igrani serijski program
Uvod u političku filozofiju
Stanovništvo Hrvatske
Mitska bića tradicijskih vjerovanja
Povijest i arheologija
Povijest manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Uvod u komunikologiju
Osnove stanične biologije i genetike

ZAJEDNIČKI PREDMETI:

Uvod u teologiju
Uvod u bioetiku

 

 

2. godina
3. semestar ( zimski semestar akademske godine 2013./2014. )
 
4. semestar ( ljetni semestar akademske godine 2013./2014. )

OBVEZNI PREDMETI:

Učenje
Emocije
Psihologija adolescencije
Neeksperimentalna kvantitativna metodologija
Modeli analize varijance

IZBORNI PREDMETI (PSIHOLOGIJSKI):

Kulturalna psihologija
Međukulturalna psihologija
Pozitivna psihologija
Upravljanje stresom

IZBORNI PREDMETI (NEPSIHOLOGIJSKI):

Parapsihologija
Uvod u sociologiju
Transcedentno u filmu
Televizijski igrani serijski program
Uvod u političku filozofiju
Stanovništvo Hrvatske
Mitska bića tradicijskih vjerovanja
Povijest i arheologija
Povijest manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Uvod u komunikologiju
Osnove stanične biologije i genetike