Select Page

Department of History

Studij povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu utemeljen je sa svrhom da omogući što većem broju mladih u Hrvatskoj, i onih u inozemstvu koje privuče njegov program, osposobljavanje za dobro, kreativno i etično obnašanje stručnih poslova koje zahtjeva suvremeno školstvo, državna administracija, kulturne i druge ustanove od općeg značenja te poslovni svijet. Cilj je Sveučilišta stvaranje mladih sposobnih za samostalan rad, ali i za skupni rad u manjim ili većim organizacijskim strukturama.

Tako će završeni student HKS-a biti osposobljen za rad u osnovnim i srednjim školama, knjižnicama, arhivima, kulturnim ustanovama, znanstvenim i istraživačkim organizacijama, diplomatskoj službi i sl.

 Visoko obrazovanje na Hrvatskom katoličkom sveučilištu izvodi se na razinama:

1. preddiplomskih studija

2. diplomskih studija

Svaka razina sveučilišnog studija završava stjecanjem određenog naziva ili stupnja.

 

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti

 Preddiplomski sveučilišni studij traje u pravilu tri godine i njime se stječe najmanje 180 ECTS bodova (30 ECTS bodova po semestru).

Preddiplomski sveučilišni studij je namijenjen ponajprije stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina. Također služi kao uvod u različita područja povijesti (stari vijek, srednji vijek, novi vijek, suvremeno doba), ali i mogućnost širenja intelektualnih i teorijskih okvira putem izbornih predmeta drugih disciplina. Cilj preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti uopće jest razvijanje kritičkog promišljanja i samostalnosti u radu te ovladavanje istraživačkom metodologijom i vještinama izradbe i izlaganja znanstvenog rada.

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv prvostupnik/prvostupnica struke (baccalaureus/baccalaurea). Student stječe mogućnost upisa na diplomski sveučilišni studij.

 

Diplomski sveučilišni studij povijesti

 Diplomski studij traje dvije godine i njime se stječe najmanje 120 ECTS bodova (30 ECTS bodova po semestru).

 Diplomski sveučilišni studij služi produbljivanje znanja i usavršavanju vještina koje su stečene tijekom diplomskog studija, tj. kritičkog promišljanja i samostalnosti u radu, ovladavanja istraživačkom metodologijom i vještinama izradbe i izlaganja znanstvenog rada. Diplomski sveučilišni studij povijesti omogućuje studentu progresivnu orijentaciju, od temeljne izobrazbe prema sve većoj specijalizaciji i to kroz dva usmjerenja Stari vijek i srednji vijek te Suvremena povijest.

 Završetkom diplomskog sveučilišnog studija povijesti stječe se akademski naziv magistar-ra struke. Student stječe diplomu visoke stručne spreme i mogućnost upisa na poslijediplomski sveučilišni studij. 

Preddiplomski

1. godina
1. semestar ( zimski semestar akademske godine 2013./2014. )
2. semestar ( ljetni semestar akademske godine 2013./2014. )

OBVEZNI PREDMETI:

 

Novovjekovne civilizacije
Svjetska povijest 19. stoljeća
Hrvatske zemlje: 16.-18. st.
Hrvatske zemlje u 19. stoljeću
Strani jezik – Engleski
Tjelesna i zdravstvena kultura
Uvod u pomoćne povijesne znanosti I
Uvod u arhivistiku

IZBORNI PREDMETI:

Parapsihologija
Pozitivna psihologija
Osnove stanične biologije i genetike
Uvod u sociologiju
Transcedentno u filmu
Televizijski igrani serijski program
Stanovništvo Hrvatske
Mitska bića tradicijskih vjerovanja
Međukulturalna psihologija
Kulturalna psihologija
Upravljanje stresom
Vještine komunikacije
Povijest manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Uvod u komunikologiju

Uvod u političku filozofiju
Povijest i arheologija

 

2. godina
3. semestar ( zimski semestar akademske godine 2013./2014. )
4. semestar ( ljetni semestar akademske godine 2013./2014. )

OBVEZNI PREDMETI:

Stara povijest Istoka
Povijest Grčke i Rima
Fenomen kršćanstva
Hrvatski prostor u pretpovijesti i antici
Tjelesna i zdravstvena kultura
Historiografija I
Kartografski izvori
Strani jezik – Engleski

 

IZBORNI PREDMETI:

Parapsihologija
Pozitivna psihologija
Osnove stanične biologije i genetike
Uvod u sociologiju
Transcedentno u filmu
Televizijski igrani serijski program
Stanovništvo Hrvatske
Mitska bića tradicijskih vjerovanja
Međukulturalna psihologija
Kulturalna psihologija
Upravljanje stresom
Vještine komunikacije
Povijest manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Uvod u komunikologiju
Uvod u teologiju
Uvod u bioetiku
Uvod u političku filozofiju
Povijest i arheologija

 

3. godina
5. semestar ( zimski semestar akademske godine 2013./2014. )
6. semestar ( ljetni semestar akademske godine 2013./2014. )

OBVEZNI PREDMETI:

Gospodarska i društvena povijest
Povijest zapadne duhovnosti
Povijest znanosti i tehnologije
Klasični jezik
Socijalni nauk Crkve
Filozofija povijesti
Hrvatska historiografija
Strani jezik

IZBORNI PREDMETI:

Uvod u političku filozofiju
Povijest i arheologija

 

 

Diplomski sveučilišni studijski program Povijesti – usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

1. godina
1. semestar ( zimski semestar akademske godine 2013./2014. )
2. semestar ( ljetni semestar akademske godine 2013./2014. )

OBVEZNI PREDMETI:

Srednjovjekovna Crkva
Srednjovjekovna društva
Srednjovjekovna filozofija
Diplomatički seminar I.
Srednjovjekovni latinitet

IZBORNI PREDMETI:

Povijest manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Povijest Crvenog križa

 

2. godina
3. semestar ( zimski semestar akademske godine 2013./2014. )

OBVEZNI PREDMETI:

Kršćanstvo u Europi
Kulturna povijest srednjeg vijeka
Diplomatički seminar II
Klasični jezik
Seminar uz magistarski rad

IZBORNI PREDMETI:

 

4. semestar ( ljetni semestar akademske godine 2013./2014. )

OBVEZNI PREDMETI:

Povijest Bizanta
Hrvatsko srednjovjekovlje
Seminar uz magistarski rad
Magistarski rad

IZBORNI PREDMETI:

Povijest manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Povijest Crvenog križa

 

 

Diplomski sveučilišni studijski program Povijesti – usmjerenje Suvremena povijest

1. godina
1. semestar ( zimski semestar akademske godine 2013./2014. )
2. semestar ( ljetni semestar akademske godine 2013./2014. )
2. godina
3. semestar ( zimski semestar akademske godine 2013./2014. )

OBVEZNI PREDMETI:

Crkva u suvremenom svijetu
Samostalna Hrvatska i Domovinski rat
Drugi svjetski rat
Hrvatski narod od 1945. do 1991.
Seminar uz magistarski rad

IZBORNI PREDMETI:

 

4. semestar ( ljetni semestar akademske godine 2013./2014. )

OBVEZNI PREDMETI:

Nacionalna kultura u europskom kontekstu
Seminar uz magistarski rad
Magistarski rad

IZBORNI PREDMETI:

Povijest manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Povijest Crvenog križa