17.9.2018.

Na osnovu Erasmus+ povelje, sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama te preostalih raspoloživih sredstava namijenjenih za projekt 2018-1-HR01-KA103-047034, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2018./2019.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište), u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studiranja (SMS) i stručne prakse studenata (SMP) Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji, u akademskoj godini 2018./2019., koji ostaje otvoren do popunjavanja raspoloživih mjesta, odnosno do isteka dodijeljenih sredstava, s rokom za prijavu svakog 20. u mjesecu.

 

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

 

Broj studenata za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse

Broj studenata Sveučilišta kojima će se dodijeliti sredstva za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za akademsku godinu 2018./2019.

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

Studiranje i stručnu praksu moguće je ostvariti od 1. listopada 2018. do 15. srpnja 2019. godine.

Studiranje i stručna praksa odnosi se na boravak redovitih studenata preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji. Studiranje može trajati najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, a stručna praksa minimalno mora trajati 2 mjeseca.

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu studiranja

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u svrhu studiranja na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum i to:

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij povijesti: KU Leuven, Belgija; Institut  Catholique de Paris, Francuska; Université Paris Sorbonne, Francuska; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poljska; Ukrainian Catholic University, Lavov, Ukrajina;

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Ukrainian Catholic University, Lavov, Ukrajina;

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij sociologije: Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska; Ukrainian Catholic University, Lavov, Ukrajina;

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij komunikologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Ukrainian Catholic University, Lavov, Ukrajina;

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij sestrinstva: Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Universidade Católica Portuguesa – Instituto Ciências da Saúde, Porto, Portugal.

 

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu stručne prakse 

Student u suradnji s ECTS koordinatorom Odjela pronalazi odgovarajuću instituciju u bilo kojoj državi članici Europske Unije. 

  

 

Tko se može prijaviti

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti studenti Sveučilišta koji će u trenutku odlaska na mobilnost u akademskoj godini 2018./2019. biti upisani u više godine preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija koje izvodi Sveučilište.

 

Prije prijave 

Studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse odabiru jednu ili više inozemnih visokoškolskih ustanova, odnosno institucija, odabiru predmete koje bi za vrijeme studijskog boravka mogli slušati i polagati te se informiraju na kojem se jeziku izvodi nastava u dogovoru s ECTS koordinatorom Odjela.

Studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse će zajedno sa Sveučilišnim ECTS koordinatorom popuniti Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija), odnosno Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse). Potpisivanjem ovog ugovora studentu je zajamčeno priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu. Dokument Learning Agreement for Studies, odnosno  Learning Agreement for Traineeships potrebno je izraditi u dva primjerka, jedan ostaje studentu, a jedan se prilaže natječajnoj dokumentaciji.

Školarina

Studenti uključeni u Erasmus+ program oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama.

 

Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti ostaju upisani na studij na Sveučilištu. Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti nisu oslobođeni participiranja u troškovima studiranja (školarine) sukladno potpisanom Ugovoru o načinu studiranja.

 

Iznos financijske potpore

Financijska potpora koju student prima u okviru Erasmus+ programa je iznos potpore troškova studiranja, odnosno stručne prakse te ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji.

Iznos financijske potpore za akademsku godinu 2018./2019. utvrđuje Agencija za mobilnost i programe EU i to prema kategorijama, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

 • Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška – 500 Eura mjesečno
 • Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal – 450 Eura mjesečno
 • Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska – 400 Eura mjesečno

 

Iznos financijske potpore studenti mogu ostvariti za razdoblja mobilnosti u svrhu studiranja u ukupnom trajanju do 12 mjeseci, odnosno za razdoblje mobilnosti u svrhu stručne prakse u minimalnom trajanju od 2 mjeseca za svaku razinu studija (preddiplomska i diplomska).

 

Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Agencija za mobilnost i programe EU, odnosno Europska komisija.

Sveučilište će isplatiti financijsku potporu u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji je poslovna banka Agencije za mobilnost i programe EU primijenila prilikom uplate sredstava Sveučilištu.

Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako je njihov boravak istodobno financiran iz sredstava Europske unije.

 

Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

 

Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata (tzv. zero-grant studenti), mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji imaju potporu.

Studenti s posebnim potrebama 

Studenti s posebnim potrebama zbog mogućih povećanih troškova imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore. Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama, Agencija za mobilnost i programe EU. Daljnji postupak odabira i dodjele sredstava provodi Agencija.

Studenti slabijeg imovinskog statusa 

Studenti slabijeg imovinskog statusa imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 eura mjesečno. Status dokazuju sukladno dokumentaciji Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju: redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom; dostavljena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (student jamči točnost navedenih podataka pod materijalnom i krivičnom odgovornošću).

Postupak prijave 

Prijava za Natječaj treba sadržavati sljedeće dokumente: 

 • Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku) s uključenim motivacijskim pismom (na hrvatskom jeziku, do 500 riječi)
 • Prijepis položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova do prijave na Natječaj ovjeren u Službi za studentska pitanja i potvrdu o upisanom semestru (na hrvatskom jeziku)
 • Životopis (Europass format; na hrvatskom jeziku)
 • Dokaz o znanju jezika (potvrda Sveučilišta – prijepis ocjena – o položenom kolegiju stranog jezika; potvrda škole stranih jezika; međunarodni certifikat s naznakom stupnja znanja sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)
 • Learning Agreementfor Studies(Sporazum o učenju u svrhu studija koji je potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabranog stranog sveučilišta), odnosno  Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse koji je potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabrane strane institucije). Dokument Learning Agreement for Studies, odnosno  Learning Agreement for Traineeships potrebno je izraditi u dva primjerka, jedan ostaje studentu, a jedan se prilaže natječajnoj dokumentaciji.
 • Prijavnu zamolbu za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama (fakultativno)
 • Prijavnu zamolbu za dodatno financiranje studenata slabijega socioekonomskog statusa (fakultativno)

 

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

 

Rok za prijavu

 

 • Kandidati se mogu prijaviti do svakog 20. u mjesecu tijekom akademske godine 2018./2019., a Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja raspoloživih mjesta, odnosno do isteka dodijeljenih sredstava.
 • Rezultati se objavljuju na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta, a svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima i putem elektroničke pošte

 

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika s naznakom: Za ERASMUS+ Natječaj. 

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Rangiranje, odabir kandidata i objava rezultata  

Studenti se rangiraju prema ostvarenim bodovima. Student može steći ukupno 100 bodova i to:

 • Težinski prosjek ocjena, maksimalno 50 bodova
 • Pismo motivacije, maksimalno 20 bodova
 • Usklađenost programa, maksimalno 30 bodova

 

Rangiranje kandidata po kategorijama mobilnosti provodi Povjerenstvo Sveučilišta, u sastavu od tri člana, u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj.

Žalbeni postupak 

Protiv odluke o rang listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 3 dana od dana objave odluke o konačnoj rang listi kandidata. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo čija je odluka konačna.

 

Osiguranje

Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije.

 

Kontakt osobe za dodatne informacije: 

Sveučilišni ECTS koordinator: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez (hrvoje.kekez@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za povijest: izv. prof. dr. sc. Mario Kevo (mario.kevo@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Filip Galović (filip.galovic@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za psihologiju: doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš (snrados@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za komunikologiju: izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac (jasna.nimac@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo: izv. prof. dr. sc. Marica Miletić-Medved (marica.miletic-medved@unicath.hr)

 

Prilozi:

 1. Prijavni obrazac
 2. Learning Agreement for Studies
 3. Learning Agreement for Traineeships
 4. Europass obrazac

 

17.9.2018.

Na osnovu Erasmus+ povelje, sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama te preostalih raspoloživih sredstava namijenjenih za projekt 2018-1-HR01-KA103-047034, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

NATJEČAJ

za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2018./2019.

 

Opći dio

Hrvatskom katoličkom sveučilištu je 2014. godine dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (266495-LA-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB15) na osnovu kojeg je omogućeno sudjelovanje zaposlenika Sveučilišta u Erasmus+ programu.

 

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta, Sveučilište će provesti aktivnosti:

 

 • mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA)
 • mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT)

 

u programskim zemljama, odnosno Natječaj za dodjelu financijske potpore zaposlenicima u nastavi u svrhu podučavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi te zaposlenicima u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj godini 2018./2019., koji ostaje otvoren do popunjavanja raspoloživih mjesta, odnosno do isteka dodijeljenih sredstava, s rokom za prijavu svakog 20. u mjesecu.

 

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti 

Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2018./2019., a realizira se u razdoblju od 1. listopada 2018. do 30. lipnja 2019. godine.

 

Započeta aktivnost ne može se prekidati.

 

Broj zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja i trajanje aktivnosti

Broj zaposlenika kojima će se dodijeliti sredstva za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u trajanju od 5 dana po osobi odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za akademsku godinu 2018./2019.

 

Vrste aktivnosti

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) koji se prijavljuju za aktivnost podučavanja u okviru Natječaja jest održavanje najmanje 8 sati nastave na gostujućoj instituciji.

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) koji se prijavljuju za aktivnost osposobljavanja u okviru Natječaja jest pohađanje tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta; rad  prema  modelu  „job-shadowing“  tj.  praćenje  rada kolega  na  inozemnoj  ustanovi  pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost 

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, a koje su nositelji Erasmus+ povelje.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, a koje su nositelji Erasmus+ povelje.

 

Tko se može prijaviti 

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

 

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, kao i zaposlenici stručnih službi Sveučilišta.

 

Plan rada

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu podučavanja (STA), zaposlenici u nastavi prilažu plan predavanja. Nastavni program mora uključivati program i izvedbeni plan nastave u dogovoru s inozemnom visokoškolskom ustanovom. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave.

Nakon provedbe predmetnog natječaja, izmjene u nastavnom programu nisu moguće.

Plan predavanja prilaže se na obrascu Mobility agreement for Teaching.

 

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT), zaposlenici u nastavi i izvan nastave prilažu plan rada koji treba sadržavati plan aktivnosti, očekivane rezultate i utjecaj koji će boravak imati na obavljanje aktivnosti u sklopu postojećeg radnog mjesta.

Prilikom izrade plana aktivnosti, planirana dužina boravka na prihvatnoj ustanovi mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se realizirati.

Plan rada prilaže se na obrascu Mobility agreement for Training.

 

Postupak prijave

Prijava na Natječaj treba sadržavati sljedeće dokumente:

 1. Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku)
 2. Životopis (Europass format) (na engleskom jeziku)
 3. Mobility agreement for Teachingili Mobility agreement for Training (obrazac mora biti potpisan od strane kandidata, ovlaštene osobe Sveučilišta i ovlaštene osobe odabranog stranog sveučilišta).

 

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

 

Rok za prijavu

 

 • Kandidati se mogu prijaviti do svakog 20. u mjesecu tijekom akademske godine 2018./2019., a Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja raspoloživih mjesta, odnosno do isteka dodijeljenih sredstava.
 • Rezultati se objavljuju na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta, a svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima i putem elektroničke pošte

 

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika s naznakom: Za ERASMUS+ Natječaj. 

 

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

Rangiranje kandidata i objava rezultata

Pri rangiranju kandidata vrednuje se za:

zaposlenike u nastavi

 • znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička kompetencija kandidata (50%)
 • kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%)
 • kvaliteta prijavljenog programa rada (20%)

 

zaposlenike izvan nastave

 • iskustvo kandidata (50%)
 • kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%)
 • kvaliteta prijavljenog programa rada (20%)

 

Rangiranje kandidata po kategorijama mobilnosti provodi Povjerenstvo Sveučilišta, u sastavu od tri člana, u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj.

 

Žalbeni postupak

Protiv odluke o rang listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 3 dana od dana objave odluke o konačnoj rang listi sudionika mobilnosti. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo čija odluka je konačna.

 

Iznos financijske potpore 

Životni troškovi (dnevni iznos po sudioniku):

Odredište mobilnosti:

Grupa zemalja A  (Norveška, Danska, Luksemburg, Ujedinjeno Kraljevstvo, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn – 144 Euro

Grupa zemalja B (Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal) –128 Euro

Grupa zemalja C (Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Makedonija)  – 112 Euro

Putni troškovi:

                        10 – 99 kn                    20 Euro

                        100 – 499 km              180 Euro

                        500 – 1999 km            275 Euro

                        2000 – 2999 km           360 Euro

                        3000 – 3999 km           530 Euro

                        4000 – 7999 km           820 Euro

                        8000 km ili više           1500 Euro

 

Osiguranje

Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije.

 

Nakon realizacije mobilnosti

Najkasnije tri dana nakon povratka iz inozemstva osobe u okviru realizirane aktivnosti dužni su Sveučilištu dostaviti:

 • Izjavu inozemne prihvatne ustanove (potvrda inozemne ustanove u kojoj se navodi točno razdoblje boravka)
 • Izvješće o realizaciji mobilnosti (u elektroničkom obliku u sustavu Mobility Tool+)
 • Putni nalog s popratnom dokumentacijom.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Sveučilišni ECTS koordinator izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez (hrvoje.kekez@unicath.hr).

 

Prilozi:

 1. Prijavni obrazac
 2. Mobility agreement for Teaching
 3. Mobility agreement for Training
 4. Europass obrazac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

29. lipnja 2018.

Odluku – mobilnost zaposlenika u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa, 2018.-2019. možete preuzeti na linku.

Odluku – mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa, 2018.-2019. možete preuzeti na linku.

 


 

Erasmus + dan

Predstavljanje mogućnosti mobilnosti u sklopu Erasmus+ programa za studente, nastavnike i zaposlenike Hrvatskog katoličkog sveučilišta

 

10. travnja 2018.

od 11:00h do 13:00h

dvorana “Blaženi Alojzije kard. Stepinac”

 

Program:

11:00 – uvodna riječ

– izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, Sveučilišni Erasmus+ koordinator

11:05 – „Moje Erasmus+ iskustvo – studentska razmjena“        

– Tanja Popović, mag. psih.

11:30 – „Moje Erasmus+ iskustvo – studentska praksa“

– Iva Koren i Lucija Conar

11:55 – „Mobilnost studenata u sklopu Eramus+ programa: studiranje i stručna praska“

–  izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, Sveučilišni Erasmus+ koordinator

12:20 – pauza

12:30 – „Mobilnost nastavnika i zaposlenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta u sklopu Eramus+ programa“

–  izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, Sveučilišni Erasmus+ koordinator

– rasprava i druženje

 


4. travnja 2018.

 

 Na osnovu Erasmus+ povelje i sklopljenih Erasmus+ međuinstutucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2018./2019.

Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studiranja (SMS) i stručne prakse studenata (SMP) Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji u akademskoj godini 2018./2019.

 

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

 

Broj studenata za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse

 Broj studenata Sveučilišta kojima će se dodijeliti sredstva za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za akademsku godinu 2018./2019.

 

 Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

 Studiranje i stručnu praksu moguće je ostvariti od 1. rujna 2018. do 15. srpnja 2019. godine.

Studiranje i stručna praksa odnosi se na boravak redovitih studenata preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji. Studiranje može trajati najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, a stručna praksa minimalno mora trajati 2 mjeseca.

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu studiranja

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u svrhu studiranja na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum i to:

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij povijesti: KU Leuven, Belgija; Institut Catholique de Paris, Francuska; Université Paris Sorbonne, Francuska; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poljska; Ukrainian Catholic University, Lavov, Ukrajina;

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Ukrainian Catholic University, Lavov, Ukrajina;

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij sociologije: Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska; Ukrainian Catholic University, Lavov, Ukrajina;

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij komunikologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Ukrainian Catholic University, Lavov, Ukrajina;

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij sestrinstva: Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Universidade Católica Portuguesa – Instituto Ciências da Saúde, Porto, Portugal.

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu stručne prakse

 

Student u suradnji s ECTS koordinatorom Odjela pronalazi odgovarajuću instituciju u bilo kojoj državi članici Europske Unije. 

 

Prijava za Natječaj sadrži:

 

 • Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku) s uključenim motivacijskim pismom (na hrvatskom jeziku, do 500 riječi)
 • Prijepis položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova do prijave na Natječaj ovjeren u Službi za studentska pitanja i potvrdu o upisanom semestru (na hrvatskom jeziku)
 • Životopis (Europass format; na hrvatskom jeziku)
 • Dokaz o znanju jezika (potvrda Sveučilišta, potvrda škole stranih jezika, međunarodni certifikat s naznakom stupnja znanja sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)
 • Learning Agreementfor Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija; potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabranog stranog sveučilišta), odnosno  Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse; potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabrane strane institucije)
 • Prijavnu zamolbu za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama (fakultativno)
 • Prijavnu zamolbu za dodatno financiranje studenata slabijega socioekonomskog statusa (fakultativno)

 

Tko se može prijaviti

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti studenti Sveučilišta koji će u trenutku odlaska na mobilnost u akademskoj godini 2018./2019. biti upisani u više godine preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija koje izvodi Sveučilište.

 

Prije prijave 

Studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse odabiru jednu ili više inozemne visokoškolske ustanove, odnosno institucije, odabiru predmete koje bi za studijskog boravka mogli slušati i polagati te se informiraju na kojem se jeziku izvodi nastava u dogovoru s ECTS koordinatorom Odjela.

Studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse će zajedno sa Sveučilišnim ECTS koordinatorom popuniti Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija), odnosno Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse). Potpisivanjem ovog ugovora studentu je zajamčeno priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu. Dokument Learning Agreement for Studies, odnosno  Learning Agreement for Traineeships potrebno je izraditi u dva primjerka, jedan ostaje studentu, a jedan se prilaže natječajnoj dokumentaciji.

 

Školarina

Studenti uključeni u Erasmus+ program oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama.

Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti ostaju upisani na studij na Sveučilištu. Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti nisu oslobođeni participiranja u troškovima studiranja (školarine) sukladno potpisanom Ugovoru o načinu studiranja.

 

Iznos financijske potpore

Financijska potpora koju student prima u okviru Erasmus+ programa je iznos potpore troškova studiranja, odnosno stručne prakse te ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji.

 

Iznos financijske potpore za akademsku godinu 2018./2019. utvrđuje Agencija za mobilnost i programe EU i to prema kategorijama, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

 •   Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška – 500 Eura mjesečno
 • Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal – 450 Eura mjesečno
 • Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska – 400 Eura mjesečno

 

Iznos financijske potpore studenti mogu ostvariti za razdoblja mobilnosti u svrhu studiranja u ukupnom trajanju do 12 mjeseci, odnosno za razdoblje mobilnosti u svrhu stručne prakse u minimalnom trajanju od 2 mjeseca za svaku razinu studija (preddiplomska i diplomska).

 

Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Agencija za mobilnost i programe EU, odnosno Europska komisija.

Sveučilište će isplatiti financijsku potporu u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji je poslovna banka Agencije za mobilnost i programe EU primijenila prilikom uplate sredstava Sveučilištu.

Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako je njihov boravak istodobno financiran iz sredstava Europske unije.

 

Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

 

Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata (tzv. zero-grant studenti), mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji imaju potporu.

 

Studenti s posebnim potrebama

 

Studenti s posebnim potrebama zbog mogućih povećanih troškova imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore. Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama, Agencija za mobilnost i programe EU. Daljnji postupak odabira i dodjele sredstava provodi Agencija.

 

Studenti slabijeg imovinskog statusa

 

Studenti slabijeg imovinskog statusa imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 eura mjesečno. Status dokazuju sukladno dokumentaciji Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju: redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom; dostavljena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (student jamči točnost navedenih podataka pod materijalnom i krivičnom odgovornošću).

 

Rangiranje studenata

 

Studenti se rangiraju prema ostvarenim bodovima. Student može steći ukupno 100 bodova i to:

 • Težinski prosjek ocjena, maksimalno 50 bodova
 • Pismo motivacije, maksimalno 20 bodova
 • Usklađenost programa, maksimalno 30 bodova

 

Postupak prijave 

ROK ZA PRIJAVU:

 15. lipnja 2018. godine

 

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika s naznakom: Za ERASMUS+ Natječaj.

 

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

 

Rangiranje, odabir kandidata i objava rezultata

 

U roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj imenovano Povjerenstvo Sveučilišta u sastavu od tri člana provodi rangiranje kandidata te sastavlja privremenu rang listu.

 

Najkasnije dva tjedna nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske potpore za akademsku godinu 2018./2019. sa Agencijom za mobilnost i programe Europske Unije objavit će se konačna rang lista kandidata mobilnosti ovisno o dodijeljenim sredstvima Agencije, te će se s odabranim kandidatima potpisati pojedinačni Ugovori o mobilnosti.

 

Žalbeni postupak

 

Protiv Odluke o rang-listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 24 sata od sata objave Odluke o konačnoj rang listi kandidata. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo u roku od 24 sata od sata podnošenja žalbe. Odluka Povjerenstva je konačna.

 

Osiguranje

 Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije.

 

Kontakt osobe za dodatne informacije:

 

Sveučilišni ECTS koordinator: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez (hrvoje.kekez@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za povijest: izv. prof. dr. sc. Mario Kevo (mario.kevo@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Filip Galović (filip.galovic@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za psihologiju: doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš (snrados@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za komunikologiju: izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac (jasna.nimac@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo: izv. prof. dr. sc. Marica Miletić-Medved (marica.miletic-medved@unicath.hr)

 

Prilozi:

 1. Prijavni obrazac
 2. Learning Agreement for Studies
 3. Learning Agreement for Traineeships
 4. Europass obrazac

 

 

 

***

4. travnja 2018.

Na osnovu Erasmus+ povelje i sklopljenih međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

NATJEČAJ

za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2018./2019.

 

 Opći dio

Hrvatskom katoličkom sveučilištu je 2014. godine dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (266495-LA-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB15) na osnovu kojeg je omogućeno sudjelovanje zaposlenika Sveučilišta u Erasmus+ programu.

 

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta, Sveučilište će provesti aktivnosti:

 

 • mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA)
 • mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT)

 

u programskim zemljama odnosno Natječaj za dodjelu financijske potpore zaposlenicima u nastavi u svrhu podučavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi te zaposlenicima u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi.

 

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

 

Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2018./2019., a realizira se u razdoblju od 1. rujna 2018. do 30. lipnja 2019. godine.

 

Započeta aktivnost ne može se prekidati.

Broj zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja i trajanje aktivnosti

 Broj zaposlenika kojima će se dodijeliti sredstva za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u trajanju od 5 dana po osobi odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za akademsku godinu 2018./2019.

 

Vrste aktivnosti

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) koji se prijavljuju za aktivnost podučavanja u okviru Natječaja jest održavanje najmanje 8 sati nastave na gostujućoj instituciji.

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) koji se prijavljuju za aktivnost osposobljavanja u okviru Natječaja jest pohađanje tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta; rad  prema  modelu  „job-shadowing“  tj.  praćenje  rada kolega  na  inozemnoj  ustanovi  pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost 

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, a koje su nositelji Erasmus+ povelje.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, a koje su nositelji Erasmus+ povelje.

 

Tko se može prijaviti 

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

 

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, kao i zaposlenici stručnih službi Sveučilišta.

 

Plan rada

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu podučavanja (STA), zaposlenici u nastavi prilažu plan predavanja. Nastavni program mora uključivati program i izvedbeni plan nastave u dogovoru s inozemnom visokoškolskom ustanovom. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave.

Nakon provedbe predmetnog natječaja, izmjene u nastavnom programu nisu moguće.

Plan predavanja prilaže se na obrascu Mobility agreement for Teaching.

 

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT), zaposlenici u nastavi i izvan nastave prilažu plan rada koji treba sadržavati plan aktivnosti, očekivane rezultate i utjecaj koji će boravak imati na obavljanje aktivnosti u sklopu postojećeg radnog mjesta.

Prilikom izrade plana aktivnosti, planirana dužina boravka na prihvatnoj ustanovi mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se realizirati.

Plan rada prilaže se na obrascu Mobility agreement for Training.

 

Postupak prijave

Prijava na Natječaj treba sadržavati sljedeće dokumente:

 1. Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku)
 2. Životopis (Europass format) (na engleskom jeziku)
 3. Potpisani i ovjereni obrazac Mobility agreement for Teaching ili Mobility agreement for Training prihvatne institucije
 4. Plan troškova (mogući troškovi izvođenja nastave, troškovi puta i troškovi smještaja)

 

 

ROK ZA PRIJAVU:

 1. lipnja 2018. godine

 

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika s naznakom: Za ERASMUS+Natječaj.

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

 Rangiranje kandidata i objava rezultata

Pri rangiranju kandidata vrednuje se za:

 • zaposlenike u nastavi
 • znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička kompetencija kandidata (50%)
 • kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%)
 • kvaliteta prijavljenog programa rada (20%)

 

 • zaposlenike izvan nastave
 • iskustvo kandidata (50%)
 • kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%)
 • kvaliteta prijavljenog programa rada (20%)

 

Rangiranje kandidata po kategorijama mobilnosti provodi Povjerenstvo Sveučilišta u sastavu od tri člana u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj.

Najkasnije dva tjedna nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske potpore za akademsku godinu 2018./2019. sa Agencijom za mobilnost i programe Europske Unije objavit će se konačna rang lista kandidata mobilnosti ovisno o dodijeljenim sredstvima Agencije te će se s odabranim kandidatima potpisati pojedinačni Ugovori o mobilnosti.

 

Žalbeni postupak

 Protiv Odluke o rang-listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 24 sata od sata objave Odluke o konačnoj rang listi sudionika mobilnosti. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo u roku od 24 sata od sata podnošenja žalbe. Odluka Povjerenstva je konačna.

 

Iznos financijske potpore

 

Životni troškovi (dnevni iznos po sudioniku):

            Odredište mobilnosti:

Grupa zemalja A        (Norveška, Danska, Luksemburg, Ujedinjeno Kraljevstvo, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn – 144 Euro

Grupa zemalja B        (Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal) –128 Euro

Grupa zemalja C        (Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Makedonija)  – 112 Euro

Putni troškovi:

                        10 – 99 kn                    20 Euro

                        100 – 499 km              180 Euro

                        500 – 1999 km            275 Euro

                        2000 – 2999 km           360 Euro

                        3000 – 3999 km           530 Euro

                        4000 – 7999 km           820 Euro

                        8000 km ili više           1500 Euro

 

Osiguranje

 Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije.

 

Nakon realizacije mobilnosti

 Najkasnije tri dana nakon povratka iz inozemstva osobe u okviru realizirane aktivnosti dužni su Sveučilištu dostaviti:

 • Izjavu inozemne prihvatne ustanove (potvrda inozemne ustanove u kojoj se navodi točno razdoblje boravka)
 • Izvješće o realizaciji mobilnosti (u elektroničkom obliku u sustavu Mobility Tool+)
 • Putni nalog s popratnom dokumentacijom.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

 Sveučilišni ECTS koordinator izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez (hrvoje.kekez@unicath.hr).

 

Prilozi:

 1. Prijavni obrazac
 2. Mobility agreement for Teaching
 3. Mobility agreement for Training
 4. Europass obrazac

 

 

23. studenoga 2017.

Zagreb, 2. listopada 2017.

Raspisan Natječaj za mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u ak. g. 2017./2018.

 


KLASA: 602-04/17-04/13
URBROJ: 498-05-17-04

Zagreb, 2. listopada 2017. godine

Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore broj: 2017-1-HR01-KA103-034914, te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

NATJEČAJ
za mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017./2018.

Opći dio

Hrvatskom katoličkom sveučilištu je 2014. godine dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (266495-LA-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB15) na osnovu kojeg je potpisanUgovor o dodjeli financijske potpore za akademsku godinu 2017./2018., broj: 2017-1-HR01-KA103-034914 čime je omogućeno sudjelovanje zaposlenika Sveučilišta u Erasmus+ programu.

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta, Sveučilište će provesti aktivnosti – u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama odnosno natječaj za dodjelu financijske potpore zaposlenicima u nastavi u svrhu podučavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi te zaposlenicima u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi.

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2017./2018., a realizira se u razdoblju od 31. studenog 2017. do 30. lipnja 2018. godine.

Započeta aktivnost ne može se prekidati.

 

Broj sudionika i trajanje aktivnosti

Za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) – 2 osobe u trajanju od 5 dana po osobi

Za mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave) u svrhu osposobljavanja (STT) – 2 osobe u trajanju od 5 dana po osobi

 

Vrste aktivnosti

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) koji se prijavljuju za aktivnost podučavanja u okviru Natječaja jest održavanje najmanje 8 sati nastave na gostujućoj instituciji.

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) koji se prijavljuju za aktivnost osposobljavanja u okviru Natječaja jest pohađanje tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta; rad prema modelu „job-shadowing“ tj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

Gdje je moguće realizirati mobilnost

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) na visokoškolskim institucijama i organizacijama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum:

– povijest – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakov, Poljska; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Madžarska; Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska; Université Paris Sorbonne, Pariz, Francuska; Institut Catholique de Paris, Paris, Francuska; KU Leuven, Leuven, Belgija; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska; Universita Cattolicà del Sacro Coure, Milano, Italija; Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Faculty of History and Social Sciences, Institute of History, Varšava, Poljska

– sociologija – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakov, Poljska; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Madžarska; Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska; Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska

psihologija – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Ljubljana, Slovenija; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Madžarska, Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska; Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Napulj, Italija; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska; Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska

– komunikologija – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Napulj, Italija; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Madžarska

– sestrinstvo – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka

– pedagogija – Universita Cattolicà del Sacro Coure, Milano, Italija

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) na visokoškolskim institucijama i organizacijama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum:

– KU Leuven, Leuven, Belgija; Institut Catholique de Paris, Paris, Francuska; Université Paris Sorbonne, Pariz, Francuska; Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Napulj, Italija; Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Madžarska; Universita Cattolicà del Sacro Coure, Milano, Italija; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakov, Poljska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Faculty of History and Social Sciences, Institute of History, Varšava, Poljska.

Tko se može prijaviti

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnom, nastavnom i suradničkom zvanju.

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnom, nastavnom i suradničkom zvanju, kao i zaposlenici stručnih službi Sveučilišta.

Plan rada

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu podučavanja (STA),zaposlenici u nastavi prilažu plan predavanja. Nastavni program mora uključivati program i izvedbeni plan nastave u dogovoru s inozemnom visokoškolskom ustanovom. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave.

Nakon provedbe predmetnog natječaja, izmjene u nastavnom programu nisu moguće.

Plan predavanja prilaže se na obrascu Mobility agreement for Teaching.

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT), zaposlenici u nastavi i izvan nastave prilažu plan rada koji treba sadržavati plan aktivnosti, očekivane rezultate i utjecaj koji će boravak imati na obavljanje aktivnosti u sklopu postojećeg radnog mjesta.

Prilikom izrade plana aktivnosti, planirana dužina boravka na prihvatnoj ustanovi mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se realizirati.

Plan rada prilaže se na obrascu Mobility agreement for Training.

Postupak prijave

Prijava na Natječaj treba sadržavati sljedeće dokumente:

 1. Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku)
 2. Životopis (Europass format) (na engleskom jeziku)
 3. Potpisani i ovjereni obrazac Mobility agreement for Teaching ili Mobility agreement for Training prihvatne institucije
 4. Plan troškova (mogući troškovi izvođenja nastave, troškovi puta i troškovi smještaja)

 

ROK ZA PRIJAVU:

 1. studenog 2017. godine

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika s naznakom: Za ERASMUS+.

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

Odabir kandidata i objava rezultata

Odabir kandidata provest će Povjerenstvo Sveučilišta imenovano Odlukom Rektora.

Pri odabiru kandidata vrednuje se za:

 1. zaposlenike u nastavi
 • znanstvena i stručna kompetencija kandidata
 • kvaliteta prijavljenog rada
 • primjenjivost stečenih iskustava na matičnoj ustanovi pri povratku s mobilnosti
 1. zaposlenike izvan nastave
 • stručna kompetencija kandidata
 • kvaliteta prijavljenog plana rada
 • primjenjivost stečenih iskustava na matičnoj ustanovi pri povratku s mobilnosti

Odluka o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta u roku sedam dana od dana završetka Natječaja. Prijavom na Natječaj kandidati prihvaćaju mogućnost objave njihovih imena na listi odobrenih i odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

Žalbeni postupak

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 24 sata od sata objave Odluke. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo u roku od 24 sata od sata podnošenja žalbe. Odluka Povjerenstva je konačna.

Postupak nakon odabira kandidata

 • Financijska potpora

Izabrani kandidati sklopit će sa Sveučilištem Ugovor o pokriću troškova putovanja i financijskoj potpori u svrhu boravka u inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u trajanju od pet dana mobilnosti (maksimalni iznos 935,00 Eura u kunskoj protuvrijednosti). Iznos troškova putovanja i financijske potpore utvrđuje se Ugovorom, a u skladu s utvrđenim iznosima koje je odredila Europska komisija. Kandidati su dužni sami organizirati smještaj u inozemstvu. Troškovi putovanja i financijska potpora isplatit će se kandidatu u dva dijela; u obliku predujma po putnom nalogu te po završetku mobilnosti i uredno popunjenom putnom nalogu.

 • Osiguranje

Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije.

Nakon realizacije mobilnosti

Najkasnije tri dana nakon povratka iz inozemstva osobe u okviru realizirane aktivnosti dužni su Sveučilištu dostaviti:

 • Izjavu inozemne prihvatne ustanove (potvrda inozemne ustanove u kojoj se navodi točno razdoblje boravka)
 • Izvješće o realizaciji mobilnosti (u elektroničkom obliku u sustavu Mobility Tool+)
 • Putni nalog s popratnom dokumentacijom

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Sveučilišni ECTS koordinator doc. dr. sc. Hrvoja Kekez, e-mail: hrvoje.kekez@unicath.hr

Potrebni obrasci:

Prijavni obrazac
2a Staff Mobility Agrement teaching integratet 2017
2b Staff Mobility Agrement training integratet 2017
Europass – obrazac za životopis

 

 


17. svibnja 2017.

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017./2018.

Na temelju čl. 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017./2018., KLASA: 602-04/17-02/08, URBROJ: 498-05-17-03 od 17. svibnja 2017. godine i Izvješća Povjerenstva za odabir kandidata za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017./2018., rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi Odluku.

 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017./2018.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studiranja i stručne prakse studenata Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji u akademskoj godini 2017./2018.

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

 

Studiranje i stručnu praksu moguće je ostvariti od 1. rujna 2017. do 15. srpnja 2018. godine.

 

Studiranje i stručna praksa odnosi se na boravak redovitih studenata preddiplomskog ili diplomskog studija na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji. Studiranje može trajati najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, a stručna praksa 1 mjesec.

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu studiranja

 

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u svrhu studiranja na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum i to:

 

za studij povijesti: KU Leuven, Belgija; Institut Catholique de Paris, Francuska; Université Paris Sorbonne, Francuska; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka

 

za studij psihologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka

 

za studij sociologije: Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska

 

za studij komunikologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka

 

za studij sestrinstva: Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu stručne prakse

 

Student u suradnji s ECTS koordinatorom Odjela pronalazi odgovarajuću instituciju u bilo kojoj državi članici Europske Unije.

 

Prijava za Natječaj sadrži:

 

 1. Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku) s uključenim motivacijskim pismom (na hrvatskom jeziku, do 500 riječi)
 2. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u Službi za studentska pitanja i potvrdu o upisanom semestru (na hrvatskom jeziku)
 3. Životopis (Europass format; na hrvatskom jeziku)
 4. Dokaz o znanju jezika (potvrda Sveučilišta, potvrda škole stranih jezika, međunarodni certifikat s naznakom stupnja znanja sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)
 5. Learning Agreementfor Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija; potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabranog stranog sveučilišta), odnosno Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse; potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabrane strane institucije)
 6. Prijavnu zamolbu za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama (fakultativno)
 7. Prijavnu zamolbu za dodatno financiranje studenata slabijega socioekonomskog statusa (fakultativno)

 

Tko se može prijaviti

 

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti studenti koji će u trenutku odlaska na mobilnost u akademskoj godini 2017./2018. biti upisani u više godine preddiplomskog studija i diplomskog studija.

 

Prije prijave

 

Studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse odabiru jednu ili više inozemne visokoškolske ustanove, odnosno institucije, odabiru predmete koje bi za studijskog boravka mogli slušati i polagati te se informiraju na kojem se jeziku izvodi nastava u dogovoru s ECTS koordinatorom Odjela.

 

Studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse će zajedno sa Sveučilišnim ECTS koordinatorom popuniti Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija), odnosno Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse). Potpisivanjem ovog ugovora studentu je zajamčeno priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu. Dokument Learning Agreement for Studies, odnosno Learning Agreement for Traineeships potrebno je napraviti u dva primjerka, jedan ostaje studentu, a jedan se prilaže natječajnoj dokumentaciji.

 

Školarina

 

Studenti uključeni u Erasmus+ program oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama.

Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti ostaju upisani na studij na Sveučilištu. Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti nisu oslobođeni plaćanja participacije u troškovima studija ukoliko su upisani u kategoriji studenata s obvezom participiranja u troškovima studija.

 

Iznos financijske potpore

 

Financijska potpora koju student prima u okviru Erasmus+ programa je iznos potpore troškova studiranja, odnosno stručne prakse te ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji.

Iznos financijske potpore za akademsku godinu 2017./2018. utvrđuje Agencija za mobilnost i programe EU i to prema kategorijama, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

 

 1. u Bugarsku, Estoniju, Mađarsku, Latviju, Litvu, Maltu, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku, Makedoniju mjesečni iznos potpore iznosit će 360 eura
 2. u Belgiju, Hrvatsku, Češku, Cipar, Njemačku, Grčku, Island, Luksemburg, Nizozemsku, Portugal, Sloveniju, Španjolsku, Tursku mjesečni iznos potpore iznosit će 410 eura
 3. u Austriju, Dansku, Finsku, Francusku, Irsku, Italiju, Lihtenštajn, Norvešku, Švedsku, Švicarsku, Ujedinjeno Kraljevstvo mjesečni iznos potpore iznosit će 460 eura.

 

Iznos financijske potpore studenti mogu ostvariti za razdoblja mobilnosti u svrhu studiranja u ukupnom trajanju do 12 mjeseci, odnosno za razdoblje mobilnosti u svrhu stručne prakse u ukupnom trajanju do 1 mjesec za svaku razinu studija (preddiplomska i diplomska).

 

Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Agencija za mobilnost i programe EU, odnosno Europska komisija.

Sveučilište će isplatiti financijsku potporu u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji je poslovna banka Agencije za mobilnost i programe EU primijenila prilikom uplate sredstava Sveučilištu.

Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako je njihov boravak istodobno financiran iz sredstava Europske unije.

 

Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

 

Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata (tzv. zero-grant studenti), mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji imaju potporu.

 

Studenti s posebnim potrebama

 

Studenti s posebnim potrebama zbog mogućih povećanih troškova imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore. Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama, Agencija za mobilnost i programe EU. Daljnji postupak odabira i dodjele sredstava provodi Agencija.

 

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa

 

Studenti slabijeg imovinskog statusa imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 eura mjesečno. Status dokazuju sukladno dokumentaciji Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju: redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom; dostavljena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (student jamči točnost navedenih podataka pod materijalnom i krivičnom odgovornošću).

 

Odabir studenta

 

Odabir studenta provest će imenovano Povjerenstvo Sveučilišta u sastavu od tri člana.

Studenti se rangiraju prema ostvarenim bodovima. Student može steći ukupno 100 bodova i to:

 1. Težinski prosjek ocjena, maksimalno 50 bodova
 2. Pismo motivacije, maksimalno 20 bodova
 3. Usklađenost programa, maksimalno 30 bodova

 

Postupak prijave

 

 

ROK ZA PRIJAVU:

Prijavu s popratnom dokumentacijom moguće je osobno predati ili poslati preporučenom poštom na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište

Za ERASMUS+ program – mobilnost studenata

Ilica 242

10000 Zagreb

do 19. lipnja 2017. godine.

 

Sveučilište će do 26. lipnja 2017. godine objaviti rezultate Natječaja na svojim mrežnim stranicama.

 

Konačne rezultate Natječaja Sveučilište će objaviti po uplati prvih sredstava Agencije za mobilnost i programe EU (broj odobrenih mjesta, razdoblje boravka).

 

Odabrani studenti obvezni su poštivati sva pravila Erasmus+ programa te se pridržavati svih normativnih akata Hrvatskog katoličkog sveučilišta i odabranog inozemnog sveučilišta, odnosno institucije.

 

Žalbeni postupak

 

Student može protiv Odluke o odabiru podnijeti žalbu Povjerenstvu za ECTS u roku od pet dana od dana objave Odluke. Žalba se podnosi u pisanom obliku i o njoj odlučuje Povjerenstvo za ECTS u roku od osam dana od dana podnošenja žalbe. Na konačnu odluku Povjerenstva za ECTS ne postoji mogućnost pritužbe.

 

Kontakt osobe za dodatne informacije:

 

Sveučilišni ECTS koordinator: doc. dr. sc. Hrvoje Kekez (hrvoje.kekez@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za povijest: doc. dr. sc. Mario Kevo (mario.kevo@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Ivan Balabanić (ivan.balabanic@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za psihologiju: doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš (snrados@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za komunikologiju: izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac (jasna.nimac@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo: prof. dr. sc. Dinko Puntarić (dinko.puntaric@unicath.hr)

 

 

 

NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.