Magistra komunikologije Marija Polak održala je izlaganje  pod nazivom “Artificial intelligence in communication with music fans: An example from South Korea” na međunarodnoj konferenciji ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, održane od 17. do 18. lipnja u Opatiji.  Izlaganje je temeljeno na  istraživanju provedeno za potrebe diplomskoga rada koji je obranila u veljači 2022. godine na Odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Suautorice izlaganja su doc. dr. sc. Marijana Togonal i doc. dr. sc. Matilda Kolić Stanić, koje su ujedno i mentorica odnosno komentorica diplomskoga rada.