Rad  Ogled i odjek zaštite i sigurnije budućnosti djeteta u svjetlu Panamske i Rimske deklaracije, objavljen u znanstvenom časopisu Diacovensia, prvi je rad u Hrvatskoj koji se bavi temom dječjih prava i zaštite djece s komunikološkog, psihološkog i teološkog stajališta u svjetlu dviju navedenih deklaracija. Obje deklaracije – Panamska i Rimska –  donesene su 2017. godine, no o njima se unatoč važnosti njihovog sadržaja nije do sada puno pisalo. Tema zaštite djece u središtu je sveopće službe vjerskih i međunarodnih institucija te udruga dok se zakonodavno-pravni okviri kreiraju svake godine štiteći djecu i općeniti bitak u svijetu zagovarajući jednakost. U radu se tema djeteta i dječjih prava obradila u svjetlu komunikologije, teologije i psihologije kao i relevantnih dokumenata te se analizirala i kroz razičite pristupe navedenih deklaracija. Doprinos ovoga rada je sveobuhvatni prikaz teme dječjih prava kroz prizmu navedenih deklaracija što je ujedno i prva analiza ovih dviju deklaracija koje štite dječja prava i dostojanstvo kao i njihovu sigurniju budućnost.