Barbara Balaž

Barbara Balaž članica je istraživačke grupe D.E.C.I.D.E.

Doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Akademski naziv magistre psihologije stekla je 2015. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu obranivši diplomski rad pod nazivom „Uloga pozitivnih akademskih emocija u školskom postignuću učenika srednjih škola“.

Od 2015. godine asistentica je na Odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta gdje sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima iz područja psihologije obrazovanja, pozitivne psihologije i neeksperimentalne kvantitativne metodologije.

Tijekom 2016. godine sudjelovala je na znanstvenom projektu „Rad roditelja, ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece“ (projekt financiran od Hrvatskog katoličkog sveučilišta, voditeljica izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš).

Do sada je objavila četiri znanstvena rada u koautorstvu i jedan samostalan rad, a sudjelovala je na pet međunarodnih i devet domaćih skupova s ukupno 18 izlaganja.

Tijekom 2017. godine bila je predsjednica Organizacijskog odbora 1. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa i tijekom 2019. godine članica Organizacijskog odbora 2. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta temom.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva te European Association for Developmental Psychology (EADP).

Znanstveni radovi
KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori: