Select Page

Na temelju članka čl. 94. i 128. Statuta, čl. 11., 12,. 13., 14., 15. i 16. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja, Programa rada i Financijskoga plana za 2019. godinu i Odluke rektora KLASA: 121-13/19-01/30, URBROJ: 498-03-01-02/1-19-01, Hrvatsko katoličko sveučilište 10. svibnja 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ
ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE
ZA STUDENTSKI ZNANSTVENI RAD, ZA DOPRINOS RAZVOJU SVEUČILIŠNE ZAJEDNICE I ZA PROMICANJE KATOLIČKOG IDENTITETA SVEUČILIŠTA
U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

I.
Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski znanstveni rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018.
Sveučilište nagrađuje studente radi podizanja svijesti, promicanja izvrsnosti i poticanja zalaganja u studentskom znanstvenom radu, u razvoju Sveučilišne zajednice te u promicanju katoličkog identiteta Sveučilišta.

II.
Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi rektor.

III.
Rektorova nagrada za studentski znanstveni rad

Rektorova nagrada za studentski znanstveni rad dodjeljuje se studentu Sveučilišta koji je u prethodnoj akademskoj godini samostalno ili u timu izradio znanstveni rad.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za studentski znanstveni rad su:
• da je rad znanstvenog karaktera;
• da je rad napisan samostalno ili u timu – broj autora ovisi o znanstvenom području i polju;
• da kandidat ima ostvaren težinski prosjek ne manji od 3,5 tijekom studija;
• da kandidat nije ponavljao godinu studija;
• da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Student se samostalno prijavljuje Povjerenstvu.

Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara u iznosu od 2.000,00 kuna, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.
U pravilu se dodjeljuje samo jedna nagrada.

IV.
Rektorova nagrada za doprinos razvoju Sveučilišne zajednice

Rektorova nagrada za doprinos razvoju Sveučilišne zajednice dodjeljuje se kandidatu ili grupi kandidata za iskazan doprinos razvoju Sveučilišne zajednice u prethodnoj akademskoj godini.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za doprinos razvoju Sveučilišne zajednice su:
• javno promoviranje Sveučilišta, rad u tijelima Sveučilišta, izniman volonterski angažman, sportski rezultati ili rad na povećanju svijesti o odgovornom, etičnom i kolegijalnom ponašanju tijekom studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima koje izvodi Sveučilište;
• da kandidat ima ostvaren težinski prosjek ne manji od 3,5 tijekom studija;
• da kandidat nije ponavljao godinu studija;
• da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Kandidata ili grupu kandidata Povjerenstvu predlažu sastavnice, Studentski zbor, registrirane studentske organizacije, studenti i zaposlenici Sveučilišta.

Nagrada se sastoji od plakete i prigodnog dara u iznosu od 2.000,00 kuna, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

V.
Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta

Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta dodjeljuje se kandidatu ili grupi kandidata za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u prethodnoj akademskoj godini.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta su:
• da kandidat ima ostvaren težinski prosjek ne manji od 3,5 tijekom studija;
• da kandidat nije ponavljao godinu studija;
• da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Kandidata ili grupu kandidata Povjerenstvu predlažu Katedra za teologiju i/ili Sveučilišni kapelan.

Nagrada se sastoji od plakete i prigodnog dara u iznosu od 2.000,00 kuna, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

VI.
Prijavni obrazac (može se preuzeti na www.unicath.hr) s obveznim prilozima dostavlja se putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, ili putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr do 24. svibnja 2019. godine.

VII.
Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu Rektorove nagrade za za studentski znanstveni rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018 tijekom diplomskog sveučilišnog studija, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podatci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

VIII.
Natječaj za dodjelu Rektorovih nagrada objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

IX.
Rezultati Natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Sveučilišta.

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

 

Prijavnica: Rektorova nagrada za studentski znanstveni rad

Prijavnica: Rektorova nagrada za doprinos razvoju Sveučilišne zajednice

Prijavnica: Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta