logo-za-slider logo_erasmus_plus

 

 

 

 

KLASA: 602-04/16-04/02

URBROJ: 498-05-16-17

Zagreb, 14. listopada 2016.

 

Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore broj: 2016-1-HR01-KA103-021674, te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

NATJEČAJ
za mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.

Opći dio

Hrvatskom katoličkom sveučilištu je 2014. dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (266495-LA-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB15), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu.

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta, Sveučilište će provesti aktivnosti – u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama odnosno natječaj za dodjelu financijske potpore nastavnicima i suradnicima u nastavi u svrhu podučavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi te nenastavnom i nastavnom osoblju u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi.

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2016./2017., a realizira se u razdoblju od 1. siječnja 2017.  do 30. lipnja 2017. godine. Započeta aktivnost ne može se prekidati.

 

Broj sudionika i trajanje aktivnosti

Za mobilnost zaposlenika (nastavnika i suradnika u nastavi) u svrhu podučavanja (STA) – 1 osoba u trajanju od 5 dana.

Za mobilnost zaposlenika (nenastavno i nastavno osoblje) u svrhu osposobljavanja (STT) – 1 osoba u trajanju od 5 dana.

Vrste aktivnosti

Uvjet za nastavnika i suradnika u nastavi koji se prijavljuju za aktivnost podučavanja u okviru Natječaja jest održavanje najmanje 8 sati nastave na gostujućoj instituciji.

Uvjet za nenastavno i nastavno osoblje koji se prijavljuju za aktivnost osposobljavanja u okviru Natječaja jest pohađanje tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta; rad  prema  modelu  „job-shadowing“  tj.  praćenje  rada kolega  na  inozemnoj  ustanovi  pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost na visokoškolskim institucijama i organizacijama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum:

 – povijest – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakov, Poljska; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Mađarska; Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska; Université Paris Sorbonne, Pariz, Francuska; KU Leuven, Leuven, Belgija; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska; 

sociologija – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakov, Poljska; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Madžarska; Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska;

 – psihologija – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Ljubljana, Slovenija; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Madžarska, Institut Catholique de Toulouse, Toulose, Francuska; Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Napulj, Italija; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska;

 – komunikologija – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka; Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Napulj, Italija;

 – sestrinstvo – Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberk, Slovačka.

 Zaposlenici stručnih službi Sveučilišta mogu realizirati mobilnost u sklopu Erasmus+ programa na svakoj od gore navedenih visokoškolskih institucija i organizacija s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum.

 Tko se može prijaviti

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u svrhu podučavanja (STA) u svrhu podučavanja u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnom, nastavnom i suradničkom zvanju.

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u svrhu osposobljavanja (STT) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnom, nastavnom i suradničkom zvanju, kao i zaposlenici stručnih službi Sveučilišta.

Plan rada

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu podučavanja (STA), nastavnici i suradnici u nastavi prilažu plan predavanja. Nastavni program mora uključivati program i izvedbeni plan nastave u dogovoru s inozemnom visokoškolskom ustanovom. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave.

Nakon provedbe predmetnog natječaja izmjene u nastavnom programu nisu moguće.

Plan predavanja prilaže se na obrascu Mobility agreement for Teaching.

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT), nastavno i nenastavno osoblje prilaže plan rada koji treba sadržavati plan aktivnosti, očekivane rezultate i utjecaj koji će boravak imati na obavljanje aktivnosti u sklopu postojećeg radnog mjesta.

Prilikom izrade plana aktivnosti, planirana dužina boravka na prihvatnoj ustanovi mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se realizirati.

Plan rada prilaže se na obrascu Mobility agreement for Training.

 

Postupak prijave

Prijava na Natječaj treba sadržavati sljedeće dokumente:

 1. Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku),
 2. Životopis (Europass format) (na engleskom jeziku),
 3. Potpisani i ovjereni obrazac Mobility agreement for Teaching ili Mobility agreement for Training od strane prihvatne institucije,
 4. Plan troškova (mogući troškovi izvođenja nastave, troškovi puta i troškovi smještaja).

 

ROK ZA PRIJAVU: 5. prosinca 2016.

 

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta s naznakom: Za ERASMUS+.

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

 

Odabir kandidata i objava rezultata

Odabir kandidata provest će Povjerenstvo Sveučilišta imenovano Odlukom Rektora.

Pri odabiru kandidata vrjednuje se za:

 1. nastavnike i suradnike u nastavi
 • Znanstvena i stručna kompetencija kandidata
 • Kvaliteta prijavljenog rada
 • Primjenjivost stečenih iskustava na matičnoj ustanovi pri povratku s mobilnosti

 

 1. nenastavno osoblje
 • Stručna kompetencija kandidata
 • Kvaliteta prijavljenog plana rada
 • Primjenjivost stečenih iskustava na matičnoj ustanovi pri povratku s mobilnosti

Odluka o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta u roku sedam dana od dana završetka Natječaja. Prijavom na Natječaj kandidati prihvaćaju mogućnost objave njihovih imena na listi odobrenih i odbijenih kandidata ili na listi čekanja. 

 

Žalbeni postupak

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu u roku od 24 sata od sata objave Odluke. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta. O žalbi odlučuje isto Povjerenstvo u roku od 24 sata od sata podnošenja žalbe. Odluka Povjerenstva je konačna.

 

Postupak nakon odabira kandidata

 • Financijska potpora

Izabrani kandidati sklopit će sa Sveučilištem Ugovor o pokriću troškova putovanja i financijskoj potpori u svrhu boravka u inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u trajanju od pet dana mobilnosti (maksimalna iznos 935 eura u kunskoj protuvrijednosti). Iznos troškova putovanja i financijske potpore utvrđuje se Ugovorom,  a u skladu s utvrđenim iznosima koje je odredila Europska komisija. Kandidati su dužni sami organizirati smještaj u inozemstvu. Troškovi putovanja i financijska potpora isplatit će se kandidatu u dva dijela; u obliku predujma po putnom nalogu te po završetku mobilnosti i uredno popunjenom putnom nalogu.

 Osiguranje

Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije.

 

Nakon realizacije mobilnosti

Najkasnije tri dana nakon povratka iz inozemstva osobe u okviru realizirane aktivnosti dužni su Sveučilištu dostaviti:

 • Izjavu inozemne prihvatne ustanove (potvrda inozemne ustanove u kojoj se navodi točno razdoblje boravka)
 • Izvješće o realizaciji mobilnosti (u elektroničkom obliku u sustavu Mobility Tool+)
 • Putni nalog s popratnom dokumentacijom

 

 Kontakt osoba za dodatne informacije:

Sveučilišni ECTS koordinator doc. dr. sc. Hrvoje Kekez: hrvoje.kekez@unicath.hr 

 

NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola

 

Prijavni obrazac 

Staff Mobility Agreement teaching integrated 2016

Staff Mobility Agreement training integrated 2016

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište