HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 27. travnja 2022. godine

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Ureda prorektora u Uredu prorektora, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– koordinira obavljanje poslova u Uredu prorektora

– po potrebi priprema materijale prorektorima za sjednice odjela i Senata

– prati djelovanje i organizaciju djelovanja inozemnih visokih učilišta

– priprema, koordinira i obavlja poslove vezane za međunarodnu suradnju i potpisivanje ugovora s visokim učilištima i znanstvenim ustanovama u inozemstvu

– izrađuje evidencije o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji Sveučilišta

– obavlja korespondenciju s međunarodnim institucijama

– dogovara prijam nastavnika i ostalih zaposlenika

– dogovara prijam predstavnika studenata, akademske zajednice i ostalih

– koordinira poslove izdavačke djelatnosti Sveučilišta

– vodi brigu o putnim nalozima prorektora

– prima i raspoređuje poštu za prorektore

– prepisuje i umnožava materijale za potrebe prorektora

– nabavlja potrošni materijal za potrebe prorektora

– obavlja poslove zapisničara

– piše dopise za potrebe prorektora te arhivira dio dokumentacije

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu prorektorā i rektora.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,794 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove u Službi za pravne kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

 

Opis poslova:

– organizira i koordinira rad Službe

– nadzire vođenje evidencije iz područja radnih odnosa

– daje pravne stručne savjete i mišljenja sastavnicama Sveučilišta, nastavnicima, suradnicima i ostalima

– vodi evidenciju o isteku izbornih razdoblja nastavnog osoblja i izbornih funkcija te obavještava nadležna tijela radi raspisivanja natječaja

– izdaje potvrde, uvjerenja i rješenja iz djelokruga rada Službe

– izrađuje statističke izvještaje iz djelokruga svoga rada

– nadzire vođenje evidencije radnika u dopunskom radu i evidencije ugovora o djelu

– priprema potrebne materijale za obavljanje znanstveno-nastavne djelatnosti

Sveučilišta

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu tajnika, nadležnog prorektora i

rektora.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,794 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

–  organizira i koordinira rad Odjela

– sudjeluje u pripremi postupaka donošenja izmjena i dopuna i novih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja

– sudjeluje u usklađivanju bodovnog sustava Sveučilišta s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS bodovi)

– nadzire postupke pri priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija i ECTS bodova

– sudjeluje u osiguranju mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja

– sudjeluje u pripremanju i izradi informacijskih paketa studija i Sveučilišta

– vodi administrativno-tehničke poslove sveučilišnih odjela

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Službe, tajnika i nadležnog prorektora.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,406 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

  1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za poslove studija; Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

–  obavlja poslove vezane za administrativno – tehničke poslove sveučilišnih odjela

– vodi potrebne evidencije i pripadajuću dokumentaciju za sveučilišne odjele

– administrira poslove stručnih vijeća Odjela

– obavlja administrativno-tehničke poslove sveučilišnih odjela za sjednice Senata i ostalo

– priprema dokumentaciju za stručna povjerenstva, matična povjerenstva i druga nadležna tijela

– priprema i sudjeluje u organizaciji promocije studenata

– priprema potvrde i uvjerenja iz djelokruga svojih poslova

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Odjela i voditelja Službe

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,115 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

–  sudjeluje u pripremi projektnih prijava za znanstvene i stručne projekte Sveučilišta za financiranje iz zaklada, Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa Obzor 2020 i drugih izvora financiranja

– prati objave natječaja za financiranje projekata

– sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije

– sudjeluje u realizaciji znanstvenih, stručnih i ostalih projekata

– sudjeluje u pripremi izvješća o realizaciji znanstvenih, stručnih i ostalih projekata

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Odjela i voditelja Službe

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,232 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– obavlja poslove vezane za administrativno – tehničke poslove sveučilišnih odjela

– vodi potrebne evidencije i pripadajuću dokumentaciju za sveučilišne odjele

– administrira poslove stručnih vijeća Odjela

– obavlja administrativno-tehničke poslove sveučilišnih odjela za sjednice Senata i ostalo

– priprema dokumentaciju za stručna povjerenstva, matična povjerenstva i druga nadležna tijela

– priprema i sudjeluje u organizaciji promocije studenata

– priprema potvrde i uvjerenja iz djelokruga svojih poslova

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Odjela i voditelja Službe.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,115 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu II. vrste – viši informatički referent, Viši informatički referent u Samostalnom odjelu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

–  sudjeluje u informatičkim poslovima praćenja osiguranja kvalitete

– pruža informatičku podršku vođenja evidencije podataka za ocjenu sustava osiguranja kvalitete

– pruža korisnicima podršku primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u procesu obrazovanja i istraživanja

– sudjeluje u pripremi podataka za vrednovanje sustava osiguranja kvalitete

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu stručnog savjetnika i Voditelja Samostalnog odjela

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,989 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište