Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 138. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-23-003 od 7. veljače 2023. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

RJEŠENJE O PRIJMU

Marija Rimac izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, Odjel za pravne i kadrovske poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,406,  uz probni rad od šest (6) mjeseci.

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, Odjel za pravne i kadrovske poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, objavljen u Narodnim novinama broj 14/2023 od 8. veljače 2023. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog  odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

REKTOR
prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana objave Rješenja.

Dostaviti:

  1. Marija Rimac
  2. Kandidati prijavljeni na Natječaj javnom objavom na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta
  3. Ured za odnose s javnošću
  4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove