Poslijediplomski sveučilišni studiji

Natječaj i uvjeti upisa

 

Poslijediplomski sveučilišni studiji Povijest i Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta izvode se na osnovi Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na poslijediplomske sveučilišne studije Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta potrebno je zadovoljiti opće i posebne uvjete. Više možete pročitati u Natječajima:

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Povijest

Natječaj  za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu

Povijest

Općenito o programu i opis programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Povijest možete pronaći na ovoj poveznici.

Uvjeti upisa pristupnika na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest jesu:

 • završen diplomski sveučilišni studij povijesti ili završen srodni diplomski sveučilišni studij uz propisane dodatne uvjete (razlikovne predmete) ili završen magisterij znanosti iz povijesti;
 • ostvaren težinski prosjek ocjena diplomskoga sveučilišnog studija i to najmanje 4,0. Ako je pristupnik ostvario težinski prosjek ocjena na diplomskom sveučilišnom studiju manji od navedenoga, dužan je dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim postignućima pristupnika;
 • pristupni intervju (motivacija za upis na studij, poznavanje stranih jezika te informacijska pismenost) – raspored će biti objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta http://www.unicath.hr/upisi/poslijediplomski-sveucilisni-studiji

Stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti izvan pohađanja studija

Pristupnik koji je već ostvario značajna znanstvena dostignuća može prijaviti disertaciju i steći akademski stupanj doktora znanosti izvan pohađanja doktorskoga studija sukladno Pravilniku o poslijediplomskim studijima Hrvatskog katoličkog sveučilišta u kojem se propisuju uvjeti i način za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti bez pohađanja doktorskog studija. Ovisno o rezultatu pristupnog intervjua i na temelju prijedloga Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog studija o zamolbi pristupnika odlučuje Senat.

Uz dokaze o zadovoljavanju navedenih uvjeta pristupnik je dužan dostaviti:

 • pismo namjere u kojem navodi jasno izraženu želju i razloge za istraživanjem određenoga polja, okvirni prijedlog teme doktorske disertacije i motivaciju za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest,
 • životopis,
 • potvrdno pismo mentora u kojem mentor s popisne  Liste mentora doktorskoga studija povijesti uz obrazloženje daje svoj pristanak za mentorstvo.

S pristupnikom se tijekom postupka upisa obavlja

 • pristupni intervju (motivacija, poznavanje stranih jezika bitnih za studij i informacijska pismenost) i to prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr
Sociologija

Općenito o programu i opis programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu možete pronaći na ovoj poveznici.

Uvjeti upisa pristupnika na poslijediplomski  sveučilišni studij Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu:

 • završen diplomski sveučilišni studij sociologije (magistar sociologije) ili završen studij sociologije (diplomirani sociolog, profesor sociologije) ili završen sveučilišni studij ili poslijediplomski znanstveni magistarski studij prije uvođenja Bolonjskoga sustava 2005. godine iz područja drugih znanosti uz dodatne uvjete (razlikovni predmeti);
 • prosjek ocjena tijekom preddiplomske i diplomske razine studija ili tijekom studija minimalno 3,5; a ukoliko je pristupnik ostvario prosjek ocjena na preddiplomskoj i diplomskoj razini ili tijekom studija manje od 3,5, pristupnik je dužan dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim postignućima pristupnika, odnosno objavljen barem jedan znanstveni ili stručni rad u relevantnoj publikaciji te priložiti dokaz znanstvene i stručne aktivnosti (izlaganje na stručnim i znanstvenim skupovima, sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima, itd.) kojima pristupnik iskazuje motiviranost za upis na doktorski studij sociologije i stručnu kompetentnost;
 • pristupni intervju (raspored će biti objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta http://www.unicath.hr/upisi/poslijediplomski-sveucilisni-studiji)

Stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti izvan pohađanja studija

Pristupnik koji je već ostvario značajna znanstvena dostignuća može prijaviti disertaciju i steći akademski stupanj doktora znanosti izvan pohađanja doktorskoga studija sukladno Pravilniku o poslijediplomskim studijima Hrvatskog katoličkog sveučilišta u kojem se propisuju uvjeti i način za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti bez pohađanja doktorskog studija. Ovisno o rezultatu pristupnog intervjua i na temelju prijedloga Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog studija o zamolbi pristupnika odlučuje Senat.

Uz dokaze o zadovoljavanju navedenih uvjeta pristupnik je dužan dostaviti pismo namjere u kojem navodi jasno izraženu želju i razloge (motivaciju) za upis na poslijediplomski studij Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu, istraživanjem određenoga polja.

S pristupnikom se tijekom postupka upisa obavlja pristupni intervju (raspored će biti objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta http://www.unicath.hr/upisi/poslijediplomski-sveucilisni-studiji)

Razredbeni postupak

 

Prijava za upis

Prijava za razredbeni postupak zaprima se od 15. lipnja do 15. srpnja 2020. godine i od 1. rujna do 21. rujna 2020. godine, na jedan od niže navedenih načina:

 • putem e-pošte na adresu doktorskistudiji.prijave@unicath.hr u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;
 • u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta (radnim danom od 8 do 16 sati).

Prijavni obrazac preuzima se ovdje ili u Službi za studentska pitanja.

Prijava sadrži Prijavni obrazac uz propisanu dokumentaciju:

 • potvrdu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju povijesti ili završenom srodnom diplomskom sveučilišnom studiju ili završenom magisteriju znanosti iz povijesti;
 • potvrdu o ostvarenom težinskom prosjeku ocjena diplomskog sveučilišnog studija i to najmanje 4,0 ili dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim postignućima pristupnika (ako je pristupnik ostvario težinski prosjek ocjena na diplomskome sveučilišnome studiju manji od 4,0);
 • pismo namjere s navedenim razlozima istraživanja određenog polja, okvirni prijedlog teme doktorske disertacije i motivaciju za upis na doktorski studij povijesti;
 • životopis;
 • potvrdno pismo mentora s Liste mentora u kojoj mentor, uz obrazloženje, daje svoj pristanak za mentorstvo;
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (500,00 Kn; uplaćuje se na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „Razredbeni postupak: Povijest – doktorski studij“ ili uplatom na blagajni Sveučilišta (radnim danom od 8 do 11:30 sati i od 12 do 16 sati);
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili zahtjev o pokrenutom postupku (za pristupnike koji su studij završili izvan Republike Hrvatske);
 • popis znanstvenih radova, uz priložene primjerke radova i dostignuća (za pristupnike koji podnose zamolbu za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti izvan pohađanja studija).

Pristupnik koji je završio studij izvan Republike Hrvatske

Pristupnik koji ne posjeduje dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije može putem Službe za studentska pitanja ili putem e-pošte doktorskistudiji.prijave@unicath.hr pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka školovanja.

Uz Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (obrazac zahtjeva preuzima se ovdje ili u Službi za studentska pitanja) potrebno je priložiti:

 • ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
 • ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
 • ovjereni studijski program (ako ima)
 • ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva,
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (200,00 Kn; uplaćuje se na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „Priznavanje IVK – Ime i prezime – doktorski studij“ ili uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8 do 11:30 sati i od 12 do 16 sati).

Dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača.

Pristupnik koji u trenutku upisa na doktorski studij ne dostavi Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, već samo Zahtjev o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, moći će se upisati na studij, ali će njegov upis biti uvjetan sve dok u Službu za studentska pitanja ne dostavi Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Od podnositelja zahtjeva moguće je zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Prijava za upis

Prijava za razredbeni postupak zaprima se od 15. lipnja do 15. srpnja 2020. godine i od 1. rujna do 21. rujna 2020. godine, na jedan od niže navedenih načina:

– putem e-pošte na adresu  doktorskistudiji.prijave@unicath.hr u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;

– u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta (radnim danom od 8 do 16 sati)

Prijavni obrazac preuzima se ovdje ili u Službi za studentska pitanja .

Prijava sadrži Prijavni obrazac uz propisanu dokumentaciju:

 • potvrdu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju sociologije (magistar sociologije) ili o završenom studiju sociologije i stečenoj tituli diplomiranoga sociologa/profesora sociologije ili o završenom sveučilišnom studiju ili poslijediplomskom magistarskom znanstvenom studiju prije uvođenja Bolonjskoga sustava 2005. godine iz područja drugih znanosti;
 • potvrdu o ostvarenom težinskom prosjeku ocjena tijekom preddiplomske i diplomske razine studija ili tijekom studija minimalno 3,5 ili ako je pristupnik ostvario prosjek ocjena manji od 3,5 dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim postignućima pristupnika, odnosno objavljen barem jedan znanstveni ili stručni rad u relevantnoj publikaciji uz priložen dokaz znanstvene i stručne aktivnosti (izlaganje na stručnim i znanstvenim skupovima, sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima, itd.) kojima pristupnik iskazuje motiviranost za upis na poslijediplomski sveučilišni studij sociologije i stručnu kompetentnost
 • pismo namjere u kojem je navedena jasna želja i motivacija za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu, istraživanjem određenoga znanstvenog polja;
 • životopis;
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (500,00 Kn; uplaćuje se na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „Razredbeni postupak: Sociologija – doktorski studij“ ili uplatom na blagajni Sveučilišta (radnim danom od 8 do 11:30 sati i od 12 do 16 sati);
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili zahtjev o pokrenutom postupku (za pristupnike koji su studij završili izvan Republike Hrvatske)
 • popis znanstvenih radova, uz priložene primjerke radova i dostignuća (za pristupnike koji podnose zamolbu za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti izvan pohađanja studija).

 

Pristupnik koji je završio studij izvan Republike Hrvatske

Pristupnik koji ne posjeduje dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije može putem Službe za studentska pitanja ili putem e-pošte doktorskistudiji.prijave@unicath.hr pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka školovanja.

Uz Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (obrazac zahtjeva preuzima se ovdje ili u Službi za studentska pitanja) potrebno je priložiti:

 • ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
 • ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
 • ovjereni studijski program (ako ima)
 • ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva,
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (200,00 Kn; uplaćuje se na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „Priznavanje IVK – Ime i prezime – doktorski studij“ ili uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8 do 11:30 sati i od 12 do 16 sati).

Dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača.

Pristupnik koji u trenutku upisa na doktorski studij ne dostavi Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, već samo Zahtjev o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, moći će se upisati na studij, ali će njegov upis biti uvjetan sve dok u Službu za studentska pitanja ne dostavi Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Od podnositelja zahtjeva moguće je zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Pristupnik koji je stekao pravo upisa upisuje se prema Obavijesti o provedbi, mjestu i vremenu upisa, objavljenoj na mrežnoj stranici Sveučilišta gdje se nalaze i sve obavijesti vezane uz upis i Lista izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest http://www.unicath.hr/upisi/poslijediplomski-sveucilisni-studiji.

Obavijesti su dostupne i u Službi za studentska pitanja.

Pristupnik koji je stekao pravo upisa upisuje se prema Obavijest o provedbi, mjestu i vremenu upisa, objavljenoj na mrežnoj stranici Sveučilišta gdje se nalaze i sve obavijesti vezane uz upis i Lista izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu http://www.unicath.hr/upisi/poslijediplomski-sveucilisni-studiji

Obavijesti su dostupne i u Službi za studentska pitanja.

Troškovi studiranja

 

Ukupan iznos troškova studiranja (školarina) studenta u skladu sa Studijskim programom poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Povijest i Odlukom Senata o visini troškova studiranja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Povijest, KLASA: 400-09/19-02/01, URBROJ: 498-03-02-02-01/7-19-13 od 19. prosinca 2019. godine  iznosi 7.500,00 kuna po semestru, odnosno ukupno 45.000,00 kuna za tri (3) godine studija od upisane godine do završetka studija.

Iznos troškova studiranja po semestru iz stavka 1. uplaćuje se na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB studenta, a opis plaćanja: „Povijest – doktorski studij“ ili na blagajni Sveučilišta (radnim danom od 8 do 11:30 i od 12 do 16 sati). 

Ukupan iznos troškova studiranja (školarina) studenta u skladu sa Studijskim programom poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu i Odlukom Senata o visini troškova studiranja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu KLASA: 400-09/19-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01/7-19-14, od 19. prosinca 2019. godine iznosi 8.000,00 kuna po semestru, odnosno ukupno 48.000,00 kuna za tri (3) godine studija od upisane godine do završetka studija.

Iznos troškova studiranja po semestru iz stavka 1. uplaćuje se na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB studenta, a opis plaćanja: „Sociologija – doktorski studij“ ili na blagajni Sveučilišta (radnim danom od 8 do 11:30 i od 12 do 16 sati). 

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
e-mail: info@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 600

Prijave za upis na doktorske studije

 
doktorskistudiji.prijave@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
e-mail: info@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 600

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr