Poslijediplomski sveučilišni studiji

Natječaj i uvjeti upisa

 

Poslijediplomski sveučilišni studiji Povijest i Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta izvode se na osnovi Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na poslijediplomske sveučilišne studije Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta potrebno je zadovoljiti opće i posebne uvjete.

Iz natječaja izdvajamo najvažnije informacije za pojedine studije:

 

Povijest

Općenito o programu i opis programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Povijest možete pronaći na ovoj poveznici.

Uvjeti upisa pristupnika na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest jesu:

 • završen diplomski sveučilišni studij povijesti ili završen srodni diplomski sveučilišni studij uz propisane razlikovne predmete i dodatne uvjete;
 • ostvaren težinski prosjek ocjena diplomskoga sveučilišnoga studija, i to najmanje 4,0. Ako je pristupnik ostvario težinski prosjek ocjena na diplomskome sveučilišnome studiju manji od navedenoga, pristupnik je dužan dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim postignućima pristupnika.

 

Uz dokaze o zadovoljavanju navedenih uvjeta pristupnik je dužan dostaviti:

 • pismo namjere u kojem navodi jasno izraženu želju i razloge za istraživanjem određenoga polja, okvirni prijedlog teme doktorske disertacije i motivaciju za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest,
 • životopis,
 • potvrdno pismo u kojem mentor s popisne liste mentora , uz obrazloženje daje svoj pristanak za mentorstvo.

S pristupnikom se tijekom postupka upisa obavlja:

 • motivacijski razgovor (motivacija, poznavanje stranih jezika bitnih za studij i informacijska pismenost) i to prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr
Sociologija

Općenito o programu i opis programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Sociologija: vrijednosti, identiteti društvene promjene u hrvatskome društvu možete pronaći na ovoj poveznici.

Uvjeti upisa pristupnika na poslijediplomski  sveučilišni studij Sociologija: vrijednosti, identiteti društvene promjene u hrvatskome društvu jesu:

 • završen:
  • diplomski sveučilišni studij sociologije s najmanje 120 ECTS bodova i stečenim akademskim nazivom magistar ili magistra sociologije;
  • studij sociologije i stečena titula diplomiranoga sociologa prije uvođenja Bolonjskoga sustava 2005. godine;
  • preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski znanstveni magistarski studij prije uvođenja Bolonjskoga sustava 2005. godine iz područja drugih znanosti uz dodatne uvjete (razlikovni predmeti);
 • prosjek ocjena tijekom preddiplomske i diplomske razine studija ili tijekom studija minimalno 3,5. Ako je pristupnik ostvario prosjek ocjena na preddiplomskoj i diplomskoj razini ili tijekom studija manji od 3,5 pristupnik je dužan dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim postignućima pristupnika, odnosno objavljen barem jedan znanstveni ili stručni rad u relevantnoj publikaciji, te priložiti dokaz znanstvene i stručne aktivnosti (izlaganje na stručnim i znanstvenim skupovima, sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima, itd.) kojima pristupnici iskazuju motiviranost za upis na poslijediplomski sveučilišni studij sociologije i stručnu kompetentnost.

Uz dokaze o zadovoljavanju navedenih uvjeta pristupnik je dužan dostaviti pismo namjere u kojem navodi jasno izraženu želju i razloge (motivaciju) za upis na poslijediplomski studij Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu, istraživanjem određenoga polja.

S pristupnikom se tijekom postupka upisa obavlja: motivacijski razgovor (motivacija, poznavanje stranih jezika bitnih za studij i informacijska pismenost) i to prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr.

Razredbeni postupak

 

Prijave za upis i razredbeni postupak – dodatni uvjeti zaprimaju se na Prijavnome obrascu u Službi za studentska pitanja, u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb od 15. lipnja do 30. rujna 2018. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 13 sati.

Prijavni obrazac preuzima se u Službi za studentska pitanja ili putem poveznica Prijavni obrazac poslijediplomski sveučilišni studij PovijestPrijavni obrazac poslijediplomski sveučilišni studij Sociologija. Nepotpune prijave i prijave izvršene izvan roka neće se razmatrati. 

Trošak razredbenoga postupka – dodatni uvjeti (provjera)  u iznosu od 500,00 kuna pristupnici su dužni uplatiti na IBAN račun Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „razredbeni postupak – doktorski“. Rok za plaćanje troškova razredbenoga postupka – dodatni uvjeti (provjera) je 30. rujna 2018. godine.

Pristupnici su do 30. rujna 2018. godine Sveučilištu dužni dostaviti dokaz o uplati troškova razredbenoga postupka. Dokaz o plaćanju troškova razredbenoga postupka moguće je dostaviti  na jedan od niže navedenih načina:

– putem e-pošte na adresu dodatne.provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u PDF ili jpg inačici;

– osobno, Službi za studentska pitanja, na adresi sjedišta Sveučilišta: Ilica 242, Zagreb, Hrvatska, od 9 do 13 sati;

– uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 9 do 11 i od 13 do 15 sati

Pristupnici koji su diplomski sveučilišni studij povijesti završili izvan Republike Hrvatske, moraju Sveučilištu dostaviti dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Rok za dostavljanje dokaza o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije jest 30. rujna  2018. godine.

Pristupnik koji ne posjeduje dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije može putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka školovanja.

Uz zahtjev se prilažu:

 • isprava kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
 • ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
 • ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje završeno razdoblje studija i položeni ispiti,
 • isprava o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva, te
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka akademskoga priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, odnosno naknade troškova postupka priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova.

Dokumentacija na stranome jeziku dostavlja se u ovjerenom prijevodu na hrvatskome jeziku i latiničnome pismu.

Rok za predaju zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije jest 10. rujna 2018. godine.

Pristupnici koji u trenutku upisa na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest ne budu imali izdano Rješenje o akademskome priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, nego samo potvrdu o pokrenutome postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, moći će se upisati na studij, ali će njihov upis biti uvjetan sve dok u Službu za studentska pitanja ne predaju Rješenje o akademskome priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Poštovani, pravo upisa na poslijediplomske sveučilišne studije ostvarili su prema listama sljedeći pristupnici:

Lista izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest

Lista izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu 

Pristupnici koji su na temelju objavljenih rezultata zadovoljili uvjete  upisa na poslijediplomske sveučilišne studije upisu mogu pristupiti kako je navedeno u obavijesti o provedbi, mjestu i vremenu upisa.

Pristupnik koji ne pristupi upisima prema navedenomu rasporedu, gubi pravo upisa.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnoga bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • osobnu iskaznicu(na uvid)
 • presliku osobne iskaznice
 • potvrdu o OIB-u(ukoliko nije naveden na osobnoj iskaznici)
 • 1 fotografiju (4 cm x 6 cm)
 • dokaz o uplati iznosa troškova studiranja 
  Iznos troškova studiranja po semestru uplaćuju se na IBAN račun Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Troškovi studiranja – naziv studija koji upisuju. 

Prilikom uplaćivanja troškova studiranja uplatnicu popunite prema niže priloženomu predlošku s obzirom na odabrani model plaćanja:

 

 

Troškovi studiranja

 

Ukupan iznos troškova studiranja (školarina) studenta u skladu sa studijskim programom poslijediplomskoga sveučilišnoga studija Povijest i Odlukom Senata o visini troškova studiranja na poslijediplomskome sveučilišnome studiju Povijest KLASA: 602-04/18-05/04, URBROJ: 498-02-18-09 iznosi 7.500,00 kuna po semestru, odnosno ukupno 45.000,00 kuna za tri (3) godine studija od upisane godine do završetka studija uz dodatne troškove obrane doktorskoga rada.

Iznos troškova studiranja iz stavka 1. po semestru uplaćuje se na IBAN račun Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „Povijest – poslijediplomski“ ili na blagajni Sveučilišta.

Ukupan iznos troškova studiranja (školarina) studenta u skladu sa studijskim programom poslijediplomskoga sveučilišnoga studija  Sociologija: vrijednost, identiteti društvene promjene u hrvatskome društvu i Odlukom Senata o visini troškova studiranja na poslijediplomskome sveučilišnome studiju Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu KLASA: 602-04/18-05/04, URBROJ: 498-02-18-10 iznosi 8.000,00 kuna po semestru, odnosno ukupno 48.000,00 kuna za tri (3) godine studija od upisane godine do završetka studija

Iznos troškova studiranja iz stavka 1. po semestru uplaćuje se na IBAN račun Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „Sociologija – poslijediplomski “ ili na blagajni Sveučilišta. 

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Informacije i upiti za doktorske studije: 
e-mail: doktorskistudiji@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr