Natječaj

 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redoviti profesor iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje fizika; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (osim za točku 2.) prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze popis znanstvenih i stručnih radova uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.     ... Više
 • PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje:   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama broj 2/2016 od 5. siječnja 2016. godine, pod točkom 5: za izbor dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo.     ... Više
 • OBAVIJEST
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 19/2016 od 2. ožujka 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: -Voditelj Ureda prorektora na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica obavještavaju se o promjeni dvorane u kojoj će se provesti pisano testiranje koje će se održati dana 22. ožujka 2016. godine u 17 h, u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, i to u dvorani IV. ... Više
 • OBAVIJEST
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 19/2016 od 2. ožujka 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: - Voditelj Ureda prorektora na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 22. ožujka 2016. godine u 17 h, u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, dvorana VII.   Testiranje se sastoji od provjere:   -           poznavanja Ustava RH, -           poznavanja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, -           poznavanja stranog jezika (engleski jezik), -           poznavanja rada na osobnom računalu.  Pristupnici koji nisu podnijeli urednu, pravovremenu i potpunu prijavu, kao i pristupnici koji ne zadovoljavaju opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj. Smatra se da je pristupnik koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.     ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje politologija i povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (osim za točku 4.) prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze popis znanstvenih i stručnih radova separate radova od posljednjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje (osim za točku 4.) uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.       Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Voditelj Ureda prorektora na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj/ica. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – poznavanje jednoga svjetskog jezika, – poznavanje rada na osobnom računalu.   Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti: - životopis, - domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, - dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i - elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.   Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik.   U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i/ili usmene provjere na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.   Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Nastupno predavanje – Višnja Vičić-Hudorović
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   I. Višnja Vičić-Hudorović, pristupnik Natječaja za izbor dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 25. veljače 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, s temom:    „BOLESNIKOVA SIGURNOST U SREDIŠTU SESTRINSKE SKRBI“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više
 • Nastupno predavanje – Irena Pavlović
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću   O B A V I J E S T I. Irena Pavlović, pristupnik Natječaja za izbor dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 25. veljače 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 12:00 sati do 12:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, s temom:    „BOLESNIKOVA SIGURNOST U SREDIŠTU SESTRINSKE SKRBI“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više
 • Nastupno predavanje – Tatjana Munko
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću   O B A V I J E S T I. Tatjana Munko, pristupnik Natječaja za izbor dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 25. veljače 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 10:00 sati do 10:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, s temom:    „BOLESNIKOVA SIGURNOST U SREDIŠTU SESTRINSKE SKRBI“   II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • Nastupno predavanje – Goranka Rafaj
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću   O B A V I J E S T I. Goranka Rafaj, pristupnik Natječaja za izbor dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 25. veljače 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 13:00 sati do 13:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, s temom:    „BOLESNIKOVA SIGURNOST U SREDIŠTU SESTRINSKE SKRBI“   II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više
Stranica 9 od 17« First...567891011121314...Last »

Ostale objave

Najave događanja