Natječaj

 • Nastupno predavanje: Miroslava Kičić
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću       O B A V I J E S T      I. Miroslava Kičić, pristupnik Natječaja za izbor šest nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, održat će     NASTUPNO PREDAVANJE     dana 8. rujna 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 10:30 sati do 11:15 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora šest nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, s temom:   „ISTRAŽIVANJE U SESTRINSTVU“   II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.         ... Više
 • Nastupno predavanje – Dr. sc. Jasna Ćurković Nimac
    Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  I. Dr. sc. Jasna Ćurković Nimac, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE dana 6. rujna 2016. godine (utorak) u vremenu od 11:00 sati do 11:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističke znanosti, polje teologija, grana moralna teologija, s temom:   ''ZLOUPOTREBA PAMĆENJA I MORALNA ODGOVORNOST''  II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • NASTUPNO PREDAVANJE: ANA TIKVICA LUETIĆ
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću       O B A V I J E S T      Ana Tikvica Luetić pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija, održat će     NASTUPNO PREDAVANJE       dana 7. rujna 2016. godine (srijeda) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija, s temom:   „NaPro tehnologija u liječenju neplodnosti“   II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.         ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana bioetika Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.     Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanrednog profesora u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje geografija/društvena geografija (demografija); za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje politologija i povijest; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (osim za točku 3.), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.   Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Zoran Turza
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću  O B A V I J E S T I. Dr. sc. Zoran Turza, pristupnik Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 21. srpnja 2016. godine (četvrtak) u vremenu od u 11:00 sati do 11:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica 2), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija, grana fundamentalna teologija. „LJUBAV NA KRIŽU. SUVREMENA FILOZOFSKO-TEOLOŠKA TUMAČENJA BOŽJE SMRTI." II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. 12III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.     Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Mia Šetić
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću  O B A V I J E S T I. dr. sc. Mia Šetić, pristupnica Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent   održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 21. srpnja 2016. godine (četvrtak) u vremenu od u 9:00 sati do 9:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica 3), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija: „NUMERIČKA SPOZNAJA“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.     Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ajana Löw
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću O B A V I J E S T I. dr. sc. Ajana Löw, pristupnica Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 21. srpnja 2016. godine (četvrtak) u vremenu od u 10:00 sati do 10:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica 3), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija: „NUMERIČKA SPOZNAJA“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • Obavijest
  Kandidati koji nisu pravovremeno podnijeli urednu prijavu te koji ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 58/2016 za radna mjesta voditelj Ureda u Uredu za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj, viši stručni referent (tajnik) u Odjelu za pravne, kadrovske i poslove studija, stručni suradnik u Odsjeku za preddiplomski i diplomski studij i arhivist u Odsjeku za arhivu tijekom današnjeg dana zaprimit će elektroničkom poštom (molimo provjerite i „spam“) i preporučenom poštom obavijest o istome. Ostale kandidate, koji ispunjavaju uvjete, pozivamo da pristupe testiranju u ponedjeljak 11. srpnja 2016. godine prema objavljenom rasporedu. ... Više
 • OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 58/2016 od 24. lipnja 2016. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 11. srpnja 2016. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:   voditelj Ureda u Uredu za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj, dvorana broj V u 10 sati, viši stručni referent (tajnik) u Odjelu za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 2 izvršitelja, dvorane broj I i V u 8 sati, stručni suradnik u Odsjeku za preddiplomski i diplomski studij na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj, dvorana broj V u 9 sati, arhivist u Odsjeku za arhivu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj, dvorana broj V u 11 sati. Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:   -           Ustava RH, -           Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, -           stranih jezika (osim za točku 2.), -           rada na osobnom računalu.   Pristupnici koji nisu podnijeli urednu, pravovremenu i potpunu prijavu, kao i pristupnici koji ne zadovoljavaju opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj. Smatra se da je pristupnik koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.   ... Više
Stranica 9 od 19« First...567891011121314...Last »

Ostale objave

Najave događanja