Natječaj

 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: voditelj Ureda u Uredu za studentski standard i potporu studenata na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika, - poznavanje rada na osobnom računalu. voditelj Ureda u Uredu za polaznike programa cjeloživotnog učenja na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika, - poznavanje rada na osobnom računalu.   Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti: - životopis, - domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, - dokaz o stjecanju akademskog naziva, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i - elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.   Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik. U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i/ili usmene provjere na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. U slučaju prijave na obje točke Natječaja, prijave s natječajnom dokumentacijom… ... Više
 • Obavijest o promjeni termina nastupnog predavanja – dr. sc. Krunoslava Novaka
   Dr. sc. Krunoslav Novak, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE dana 3. travnja 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 13:00 sati do 13:45 sati u predavaonici 6 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti i polje teologije, s temom:   ''VIRTUALNI SVIJET KAO IZAZOV NA PUTU ZRELOSTI''.   ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Melita Uremović
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T    I. Dr. sc. Melita Uremović, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 5. travnja 2017. godine (srijeda) u vremenu 15:00 sati do 15:45 sati u predavaonici 11 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija, s temom:   ''REHABILITACIJA PRIJELOMA ZGLOBA KUKA''      II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.     Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.             ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Krunoslav Novak
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  I. Dr. sc. Krunoslav Novak, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 3. travnja 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 11:00 sati do 11:45 sati u predavaonici 6 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti i polje teologije, s temom:   ''VIRTUALNI SVIJET KAO IZAZOV NA PUTU ZRELOSTI''      II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.           ... Više
 • Nastupno predavanje dr. sc. Suzane Ožanić Bulić
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednice Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T I. Dr. sc. Suzana Ožanić Bulić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 3. travnja 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 08:00 sati do 08:45 sati u predavaonici 7 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija, s temom:   ''ATOPIJSKI DERMATITIS – IZAZOVI NJEGE''     II.Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje kroatologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''Narodne novine'', broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015), Odlukom Rektorskog zbora (''Narodne novine'', broj 106/2006) te općim aktima Sveučilišta.   Prijavi na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.         ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje:   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, znanstvena grana moralna teologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora u interdisciplinarnom području znanosti, polje filozofija, teologija i sociologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''Narodne novine'', broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015), Odlukom Rektorskog zbora (''Narodne novine'', broj 106/2006) te općim aktima Sveučilišta.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.   ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Stephen Nikola Bartulica
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  I. Dr. sc. Stephen Nikola Bartulica, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 10. ožujka 2017. godine (petak) u vremenu od 11:00 sati do 11:45 sati u predavaonici 11 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofija politike, s temom:   ''ŠTO MOŽEMO NAUČITI OD KLASIČNE TRADICIJE?''    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.           ... Više
 • N A T J E Č A J
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika – zamjena za duže bolovanje odsutnog zaposlenika u nastavnom zvanju predavača; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''Narodne novine'', broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015), Odlukom Rektorskog zbora (''Narodne novine'', broj 13/2012) za točku 1. Natječaja, Odlukom Rektorskog zbora (''Narodne novine'', broj 106/2006) za točke 2., 3. i 4. Natječaja te općim aktima Sveučilišta.   Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta… ... Više
 • PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
  Hrvatsko katoličko sveučilište objavljuje Poništenje djela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 54/2016 od 10. lipnja 2016. godine, pod točkom 6: za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača i na radno mjesto viši predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika i germanistika. Hrvatsko katoličko sveučilište     ... Više
Stranica 8 od 21« First...45678910111213...20...Last »