Natječaj

 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana genetika, geonomika i proteomika čovjeka; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, kliničke medicinske znanosti, grana urologija; za izbor jednog  nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička farmakologija; za izbor jednog  nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora  i na radno mjesto izvanrednog profesora u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana medicinska mikrobiologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, kliničke medicinske znanosti, grana infektologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora  i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Josip Mihaljević
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T I.  Dr. sc. Josip Mihaljević, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 2. svibnja 2017. godine (utorak) u vremenu 17:00 sati do 17:45 sati u predavaonici 9 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, s temom:   ''RAZVOJ, ZNAČENJE I NASLJEĐE KULTURNE OPOZICIJE IZ VREMENA KOMUNIZMA U SREDNJOISTOČNOJ EUROPI''    II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
 • OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA
  Temeljem članka 4., stavka 5. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici, Odjel za rad s korisnicima, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj, objavljenog u ''Narodnim novinama'', broj 37/2017 od 14. travnja 2017. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 26. travnja 2017. godine (srijeda) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici broj I u 9 sati. Testiranje se sastoji od provjere poznavanja: - osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, - Zakona o knjižnicama, - svjetskog jezika i - rada na osobnom računalu.   Pravni izvori: - Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj 85/10- pročišćeni tekst i 5/14)  - Zakon o knjižnicama (''Narodne novine'', broj 105/97, 05/98, 104/00 i 69/09)   Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.   Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.   Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.   Smatra se da… ... Više
 • OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA
  Temeljem članka 4. stavka 5. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupaka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 35/2017 od 12. travnja 2017. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 24. travnja 2017. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:   voditelj Ureda u Uredu za studentski standard i potporu studenata na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj: dvorana broj VI. u 9.00 sati, voditelj Ureda u Uredu za polaznike programa cjeloživotnog učenja na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj: dvorana broj VI. u 10.00 sati.   Testiranje se sastoji od provjere poznavanja: - Ustava RH, - Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, - svjetskog jezika - rada na osobnom računalu.   Pravni izvori: - Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 85/10-pročišćeni tekst i 5/14), - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)   Kandidati koji nisu podnijeli urednu, pravovremenu i potpunu prijavu, kao i kandidati koji ne zadovoljavaju opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.   Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.   Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom… ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici, Odjel za rad s korisnicima, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij iz društvenog područja (knjižničarstvo), - najmanje tri godine radnog iskustva u knjižničarskoj struci, - položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, - poznavanje jednog svjetskog jezika i - poznavanje rada na osobnom računalu.   Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti: - životopis, - domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, - dokaz o stjecanju akademskog naziva, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i - elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.   Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik. U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i/ili usmene provjere na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.     ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: voditelj Ureda u Uredu za studentski standard i potporu studenata na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika, - poznavanje rada na osobnom računalu. voditelj Ureda u Uredu za polaznike programa cjeloživotnog učenja na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika, - poznavanje rada na osobnom računalu.   Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti: - životopis, - domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, - dokaz o stjecanju akademskog naziva, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i - elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.   Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik. U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i/ili usmene provjere na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. U slučaju prijave na obje točke Natječaja, prijave s natječajnom dokumentacijom… ... Više
 • Obavijest o promjeni termina nastupnog predavanja – dr. sc. Krunoslava Novaka
   Dr. sc. Krunoslav Novak, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE dana 3. travnja 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 13:00 sati do 13:45 sati u predavaonici 6 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti i polje teologije, s temom:   ''VIRTUALNI SVIJET KAO IZAZOV NA PUTU ZRELOSTI''.   ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Melita Uremović
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T    I. Dr. sc. Melita Uremović, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 5. travnja 2017. godine (srijeda) u vremenu 15:00 sati do 15:45 sati u predavaonici 11 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija, s temom:   ''REHABILITACIJA PRIJELOMA ZGLOBA KUKA''      II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.     Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.             ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Krunoslav Novak
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  I. Dr. sc. Krunoslav Novak, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 3. travnja 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 11:00 sati do 11:45 sati u predavaonici 6 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti i polje teologije, s temom:   ''VIRTUALNI SVIJET KAO IZAZOV NA PUTU ZRELOSTI''      II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.           ... Više
 • Nastupno predavanje dr. sc. Suzane Ožanić Bulić
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednice Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T I. Dr. sc. Suzana Ožanić Bulić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 3. travnja 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 08:00 sati do 08:45 sati u predavaonici 7 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija, s temom:   ''ATOPIJSKI DERMATITIS – IZAZOVI NJEGE''     II.Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
Stranica 8 od 21« First...45678910111213...20...Last »

Ostale objave

Najave događanja