Natječaj

 • Nastupno predavanje Vjere Brković
  Na temelju čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 19. i 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3.  Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva  i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Vjera Brković, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavač održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 11. rujna 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 10 sati do 10:45 sati u predavaonici 10 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavač u interdisciplinarnom području znanosti, polje pedagogija i polje povijest, s temom:     "INTERAKCIJA NASTAVNIKA I UČENIKA U NASTAVI POVIJESTI KROZ NASTAVNI SADRŽAJ"     I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više
 • Nastupno predavanje Zlatka Vidačkovića
  Na temelju čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 19. i 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3.  Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva  i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Zlatko Vidačković, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača održat će:   NASTUPNO PREDAVANJE dana 11. rujna 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 11 sati do 11:45 sati u predavaonici 10 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena  grana novinarstvo, s temom:   " FILMSKI FESTIVALI“   I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: voditelj Odjela u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz društvenog područja (polje: pravo), - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika, - poznavanje rada na osobnom računalu.   Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti: - životopis, - domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, - dokaz o stjecanju akademskog naziva, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i - elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik. U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju, vremenu i pravnim izvorima za pripremu pismene i/ili usmene provjere na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke. Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. Pristupnik koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma prema posebnom… ... Više
 • Nastupno predavanje dr. sc. Filipa Galovića
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3.  Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva  i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T dr. sc. Filip Galović, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će:   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 11. rujna 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 11:00 sati do 11:45 sati u predavaonici 11 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika, s temom:   "DIJALEKTOLOGIJA I DIJALEKTOLOŠKA ISTRAŽIVANJA"   I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više
 • Nastupno predavanje dr. sc. Snježane Gregurović
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3.  Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva  i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T dr. sc. Snježana Gregurović, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će:   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 11. rujna 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 10:00 sati do 10:45 sati u predavaonici 11 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, s temom:   "MIGRACIJSKI TOKOVI I INTEGRACIJA MIGRANATA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE"   I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.           ... Više
 • Natječaj
       N A T J E Č A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika; 2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija; 3. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavača u interdisciplinarnom području znanosti, polje pedagogija i polje povijest. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''Narodne novine'', broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015), Odlukama Rektorskog zbora (''Narodne novine'', broj 106/2006 i broj 13/2012) te općim aktima Sveučilišta. Prijava na natječaj mora sadržavati: - životopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, - presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke Natječaja) i stupnja (za točku 1.), - presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (za točku 1.), - prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, - popis znanstvenih i stručnih radova, - separate radova, - uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''. Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Obavijest o testiranju
  Temeljem članka 4. stavka 5. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupaka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 59/2017 od 21. lipnja 2017. godine, točke 1. do 4. Natječaja, obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 6. srpnja 2017. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:   viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj   Kandidati s početnim slovom prezimena A-M: Informatička učionica(1. kat lijevo) u 8.30 sati Kandidati s početnim slovom prezimena N-Ž: Informatička učionica (1. kat lijevo) u 9.30 sati.   viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme dužeg bolovanja odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj   Kandidati s početnim slovom prezimena A-M: Informatička učionica (1. kat lijevo) u 10.30 sati Kandidati s početnim slovom prezimena N-Ž: Informatička učionica (1. kat lijevo) u 11.30 sati.   voditelj Odjela u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj   Informatička učionica (1. kat lijevo) u 12.30 sati   voditelj Ureda u Uredu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj   Informatička učionica (1. kat lijevo) u 12.30 sati   Pismeno… ... Više
 • NATJEČAJ
      Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana novinarstvo; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta u interdisciplinarno područje znanosti, polje geografija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''Narodne novine'', broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015), Odlukama Rektorskog zbora (''Narodne novine'', broj 106/2006 i broj 13/2012) te općim aktima Sveučilišta.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke Natječaja) i stupnja (za točku 3.), presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (za točku 3.), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – poznavanje rada na osobnom računalu. viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme dužeg bolovanja odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – poznavanje rada na osobnom računalu. voditelj Odjela u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz društvenog područja (polje: pravo), - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika, - poznavanje rada na osobnom računalu. voditelj Ureda u Uredu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, - tri godine radnog iskustva na… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Dražan Butorac
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. Dubravko Habek, predsjednik Povjerenstva, doc. dr. sc. Ana Tikvica Luetić, član i doc. dr. sc. Vesna Elveđi-Gašparović, član te Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  Dr. sc. Dražan Butorac, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 11. srpnja 2017. godine (utorak) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, s temom:   ''MINIMALNO INVAZIVNO LIJEČENJE PREMALIGNIH I RANIH MALIGNIH PROMJENA VRATA MATERNICE''    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
Stranica 4 od 1912345678910...Last »

Ostale objave

Najave događanja