Natječaj

 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ljiljana Pačić Turk
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću   O B A V I J E S T I. Dr. sc. Ljiljana Pačić Turk, pristupnik Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent  održat će  NASTUPNO PREDAVANJE   dana 6. studenog 2015. godine (petak) u vremenu od u 12:00 sati do 12:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti s temom:   „POREMEĆAJI PAMĆENJA I PAŽNJE“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Maša Tonković Grabovac
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću O B A V I J E S T  I. dr. sc. Maša Tonković Grabovac, pristupnica Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent   održat će NASTUPNO PREDAVANJE  dana 6. studenog 2015. godine (petak) u vremenu od u 11:00 sati do 11:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica 6), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija:  „PRENATALNI RAZVOJ: STADIJI RAZVOJA I RIZIČNI ČINITELJI“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Sandra Nakić Radoš
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću   O B A V I J E S T    I. dr. sc. Sandra Nakić Radoš, pristupnica Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent   održat će  NASTUPNO PREDAVANJE  dana 6. studenog 2015. godine (petak) u vremenu od u 10:00 sati do 10:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica 6), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija: „PRENATALNI RAZVOJ: STADIJI RAZVOJA I RIZIČNI ČINITELJI“   II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.  Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ajana Löw Stanić
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  I. dr. sc. Ajana Löw Stanić, pristupnica Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent  održat će  NASTUPNO PREDAVANJE   dana 6. studenog 2015. godine (petak) u vremenu od u 9:00 sati do 9:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica 6), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija:  „PRENATALNI RAZVOJ: STADIJI RAZVOJA I RIZIČNI ČINITELJI“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Aleksandra Huić
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću O B A V I J E S T I. Dr. sc. Aleksandra Huić, pristupnica Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent održat će NASTUPNO PREDAVANJE  dana 6. studenog 2015. godine (petak) u vremenu od u 8:00 sati do 8:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica 6), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija:  „PRENATALNI RAZVOJ: STADIJI RAZVOJA I RIZIČNI ČINITELJI“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • Natječaj (26. listopada)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Na temelju Statuta i Odluke Senata, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje                                          N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje antropologija, za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području biomedicinskih znanosti, polje temeljne medicinske znanosti   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis znanstvenih i stručnih radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Pristupnici pod točkom 2. pored navedenog dostavljaju i prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s izračunatim prosjekom ocjena ili dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te dokaze o eventualnim nagradama i priznanjima.   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.     Hrvatsko katoličko sveučilište       ... Više
 • Natječaj (28. listopada)
  Na temelju Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se                                                           N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: stručni suradnik u Uredu rektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij, - najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednoga stranog jezika, - poznavanje rada na računalu.   spremač na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 1 mjeseca - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: -završena osnovna škola.   Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti: – životopis, – dokaz o državljanstvu, – presliku diplome/ svjedodžbe, – uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), – elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.   Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik. U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i/ili usmene provjere na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.   Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se… ... Više
 • Obavijest
                                                                                                                             OBAVIJESTPristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 103/22015 od 28. rujna 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:1.         voditelj Ureda prorektora2.         voditelj Pravne i opće službe3.         stručni suradnik u Studentskoj službi bit će putem e-maila obavješteni o vremenu (terminu) testiranja koje će se održati 29. i 30. listopada 2015. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242. Testiranje se sastoji od provjere:-           poznavanja zakonodavstva RH,-           poznavanja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,-           poznavanja stranog jezika (engleski jezik). Pristupnici koji nisu podnijeli urednu, pravovremenu i potpunu prijavu, kao i pristupnici koji ne zadovoljavaju opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.Smatra se da je pristupnik koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.   ... Više
 • Poništenje natječaja
  Klasa: 602-04/15-04/02 Urbroj: 498-05-15-39-1   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 17. lipnja 2015., u dijelu koji se odnosi na: za izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija.   ... Više
 • Natječaj (29. rujna)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTEZAGREB, Ilica 242 Na temelju Statuta i Odluke Senata, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje                                                                                                                                      N A T J E Č A J 1.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija,2.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti,3.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita,4.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području biomedicina i     zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija,5.    za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:-    životopis,-    dokaz o državljanstvu,-    dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja (za točku 5.: završen sveučilišni diplomski studij psihologije),-    presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje,-    prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,-    popis znanstvenih i stručnih radova,-    za točke 1., 2. i 3.: separati radova,-    uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci. Pristupnici pod točkom 5. pored navedenog dostavljaju i prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s izračunatim prosjekom ocjena ili dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te dokaze o eventualnim nagradama i priznanjima. Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Na natječaj se pod jednakim… ... Više