Natječaj

 • Poništenje dijela natječaja
  Klasa: 602-04/14-04/02 Urbroj: 498-05-14-11-1     HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA         objavljenog u Narodnim novinama br. 66/2014. od 30. svibnja 2014. u dijelu koji se odnosi na: izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada.       Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Interni natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika u okviru programa ERASMUS+
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE raspisuje Interni natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika u okviru programa ERASMUS+ u akademskoj godini 2014./2015. Natječaj na linku. Link za prijavni obrazac   ... Više
 • Natječaj (25. srpnja)
  Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području Humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, grana socijalni nauk Crkve   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   Prijava za natječaj mora sadržavati: -        životopis, -        domovnicu ili dokaz o državljanstvu, -        dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja, -        presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -        prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, -        prikaz iskustva u organiziranju razmjene studenata (pod točkom 3.), -        uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).     Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.                                                                                                                     Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Natječaj (30. svibnja)
  Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebna sociologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo za izbor jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija za izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Prijava za natječaj mora sadržavati: -        životopis, -        domovnicu ili dokaz o državljanstvu, -        dokaz o stjecanju akademskog naziva ili stupnja, -        presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -        bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, -        uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na… ... Više
 • Poništenje dijela natječaja
  Klasa: 602-04/14-04/02 Urbroj: 498-05-14-05   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 10. siječnja 2014., u dijelu koji se odnosi na: -          za izbor dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti       Hrvatsko katoličko sveučilište     ... Više
 • Natječaj (4. travnja)
  Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J     za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja humanističkih znanstvenosti, znanstvenog polja teologija   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   Prijava za natječaj mora sadržavati: -        životopis, -        domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, -        dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -        presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -        bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, -        uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.                                                                                                                        Hrvatsko katoličko sveučilište     ... Više
 • Natječaj (13. siječnja)
  Na temelju članka 87. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti za izbor jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Prijavi na natječaj pristupnici prilažu: -          životopis, -          dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -          dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -          izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, -          potvrdu o nastavnom radu, -          uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.                                                                                                                              Hrvatsko katoličko sveučilište     ... Više
 • Natječaj (20. listopada)
    Klasa: 602-04/13-04/02 Urbroj: 498-05-13-08     Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J   za prijam u radni odnos: 1. na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad 3 mjeseca: - voditelj odsjeka za tehničke poslove-domar (m/ž)-1 izvršitelj Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završena srednja škola, - položen ispit za ložača centralnog grijanja na struju, loživo ulje i plin, - položen vozački ispit „B“ kategorije, - radno iskustvo u struci.     2. na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad 1 mjesec: - spremač (m/ž) -1 izvršitelj Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: -završena osnovna škola.   Prijavi na natječaj potrebno je priložiti: – zamolbu, – životopis, – dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice), – dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe), – dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja na struju, loživo ulje i plin (pod 1.), – uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Pristupnikom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Hrvatsko katoličko sveučilište pridržava pravo pozvati pristupnike na provjeru znanja. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu provjere znanja na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.hks2015.unicath.hr.                                                                                                                 Hrvatsko katoličko sveučilište     ... Više
 • Natječaj (23. kolovoza)
  Na temelju članka 23. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se     N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 1. Stručni suradnik za rad u studentskoj službi na određeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij, - znanje stranog jezika, - poznavanje rada na računalu, - najmanje godinu radnog iskustva na sličnim poslovima.   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti: – zamolbu, – životopis, – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice), – dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), – presliku radne knjižice, –  uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. Hrvatsko katoličko sveučilište pridržava pravo pozvati pristupnike na usmenu i pismenu provjeru znanja. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i usmene provjere na web stranici Hrvatskoga katoličkog sveučilišta www.hks2015.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                                                                                                     Hrvatsko katoličko sveučilište     ... Više
 • Natječaj (24. srpnja)
  Na temelju članka 87. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor dva nastavnika u nastavnom zvanju predavač i više i na radno mjesto predavač i više iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na Odjelu za psihologiju, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju viši asistent i na radno mjesto viši asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija znanstvena grana opća psihologija na Odjelu za psihologiju.   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Prijavi na natječaj pristupnici prilažu: -          životopis, -          dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -          dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -          izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, -          potvrdu o nastavnom radu, -          uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.     Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
Stranica 19 od 21« First...12131415161718192021