Natječaj

  • Natječaj (Zagreb, 27.6. 2012.)
    Zagreb, 27.6. 2012. Na temelju članka 20. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Voditelj odjela za odnose s javnošću na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti - poznavanje barem jednog stranog jezika - poznavanje rada na računalu - najmanje 5 godina iskustva na odgovarajućim poslovima   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijavi na natječaj potrebno je priložiti: – zamolbu – životopis – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice) – dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome) – presliku radne knjižice – izvornik uvjerenja (ne starijeg od 6 mjeseci) da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela -pod točkom 1. prednost imaju pristupnici koji imaju iskustvo u radu s medijima u inozemstvu i znanje talijanskog jezika u govoru i pismu   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti  na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.   Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. Hrvatsko katoličko sveučilište pridržava pravo pozvati pristupnike na usmenu i pismenu provjeru znanja. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i usmene provjere na web stranici Hrvatskoga katoličkog sveučilišta www.hks2015.unicath.hr.   O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.   Hrvatsko katoličko sveučilište     ... Više
  • Natječaj (27.6. 2012.)
    Zagreb, 27.6. 2012. Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na Studijskom odjelu povijesti, za izbor  suradnika u suradničkom zvanju viši asistent i na radno mjesto viši asistent iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana filozofija politike Studijskom odjelu povijesti.   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilažu: životopis, presliku diplome o završenom diplomskom studiju, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju, presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje stečeno prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku), presliku o provedenom postupku izboru na visokom učilištu, izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u suradničko zvanje prilažu: životopis, presliku diplome o završenom diplomskom studiju, potvrdu o uspješnosti studiranja, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju, dokaz o državljanstvu Republike… ... Više
  • Arhiva natječaja
    Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti, 2. za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane socijalna psihologija na Studijskom odjelu psihologije, 3. za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane opća psihologija na Studijskom odjelu psihologije, 4. za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne društvene znanosti, znanstvene grane europski studiji na Studijskom odjelu sociologije, 5. za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane sociološka teorija na Studijskom odjelu sociologije. Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“. Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent prilažu: • životopis, • presliku diplome o završenom diplomskom studiju, • presliku diplome o stečenom akademskom stupnju, • presliku potvrde o položenom specijalističkom ispitu, • presliku izvoda iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, • presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje stečeno prema Zakonu o znanstvenoj… ... Više
Stranica 19 od 19« First...10111213141516171819

Ostale objave

Najave događanja