Natječaj

 • Natječaj (16. travnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija, grana fundamentalna teologija, izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana imunologija, izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija (zamjena za duže bolovanje odsutnog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta na Odjelu za psihologiju).     Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija, presliku diplome o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.                                                                                                             Hrvatsko katoličko sveučilište       ... Više
 • Natječaj (16. siječnja)
  Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija, presliku diplome o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, iskustvo u radu na projektima vezanim uz gospodarstvo (pod točkom 2.)   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.                                                                                                                 Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Natječaj (14. siječnja)
  Na temelju članka 23. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Blagajnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica   Opis poslova: - obavlja gotovinske uplate i isplate te vodi blagajničke dnevnike, - obračunava tuzemne i inozemne putne naloge i ostale troškove, - prati propise o deviznom poslovanju i izdacima za službena putovanja - vodi analitičku evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara, -obavlja i druge računovodstvene poslove po nalogu nadređenog.   Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završena srednja škola ekonomskog, knjigovodstvenog ili sličnog usmjerenja, - radno iskustvo na poslovima blagajnika ili srodnim poslovima, - poznavanje rada na računalu.   Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti: – životopis, – preslik svjedodžbe, – preslik domovnice ili osobne iskaznice, – uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), – elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.   Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik. U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i usmene provjere na web stranici Hrvatskoga katoličkog sveučilišta www.hks2015.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.   Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti preslik dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.   Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene… ... Više
 • Poništenje natječaja 10.12.2014.
   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA         objavljenog u Narodnim novinama br. 66/2014. od 30. svibnja 2014. u dijelu koji se odnosi na: izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija.       Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Natječaj (10. prosinca)
  Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: teologija, grana: fundamentalna teologija; 2. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest; 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; 5. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: kroatistika; 6. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: teorija i povijest književnosti. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava za natječaj mora sadržavati:  životopis,  domovnicu ili dokaz o državljanstvu,  presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija,  presliku diplome o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija,  presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,  bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,  uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“. Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Natječaj za mobilnost studenata Erasmus+
  Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore, broj 2014-1-HR01-KA103-000044 te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2014./2015. Cijeli tekst natječaja pogledajte na linku.  Svi potrebni dokumenti za prijavu na natječaj nalaze se na linku. Kontakt osoba za dodatne informacije:Sveučilišni ECTS koordinator doc. dr. sc. Hrvoja Kekez, kojeg u odsutnosti mijenja doc. dr. sc. Ivan Majnarić (ivan.majnaric@unicath.hr).   ... Više
 • Natječaj (12. studenog)
  Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija, grana školska pedagogija     Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijava za natječaj mora sadržavati: životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija, presliku diplome o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.                                                                                                                      Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Poništenje dijela natječaja
  Klasa: 602-04/14-04/02 Urbroj: 498-05-14-11-1     HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA         objavljenog u Narodnim novinama br. 66/2014. od 30. svibnja 2014. u dijelu koji se odnosi na: izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada.       Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Interni natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika u okviru programa ERASMUS+
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE raspisuje Interni natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika u okviru programa ERASMUS+ u akademskoj godini 2014./2015. Natječaj na linku. Link za prijavni obrazac   ... Više
 • Natječaj (25. srpnja)
  Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području Humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, grana socijalni nauk Crkve   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   Prijava za natječaj mora sadržavati: -        životopis, -        domovnicu ili dokaz o državljanstvu, -        dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja, -        presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -        prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, -        prikaz iskustva u organiziranju razmjene studenata (pod točkom 3.), -        uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).     Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.                                                                                                                     Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
Stranica 18 od 21« First...12131415161718192021