Natječaj

 • Obavijest
                                                                                                                             OBAVIJESTPristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 103/22015 od 28. rujna 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:1.         voditelj Ureda prorektora2.         voditelj Pravne i opće službe3.         stručni suradnik u Studentskoj službi bit će putem e-maila obavješteni o vremenu (terminu) testiranja koje će se održati 29. i 30. listopada 2015. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242. Testiranje se sastoji od provjere:-           poznavanja zakonodavstva RH,-           poznavanja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,-           poznavanja stranog jezika (engleski jezik). Pristupnici koji nisu podnijeli urednu, pravovremenu i potpunu prijavu, kao i pristupnici koji ne zadovoljavaju opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.Smatra se da je pristupnik koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.   ... Više
 • Poništenje natječaja
  Klasa: 602-04/15-04/02 Urbroj: 498-05-15-39-1   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 17. lipnja 2015., u dijelu koji se odnosi na: za izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija.   ... Više
 • Natječaj (29. rujna)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTEZAGREB, Ilica 242 Na temelju Statuta i Odluke Senata, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje                                                                                                                                      N A T J E Č A J 1.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija,2.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti,3.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita,4.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području biomedicina i     zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija,5.    za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:-    životopis,-    dokaz o državljanstvu,-    dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja (za točku 5.: završen sveučilišni diplomski studij psihologije),-    presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje,-    prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,-    popis znanstvenih i stručnih radova,-    za točke 1., 2. i 3.: separati radova,-    uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci. Pristupnici pod točkom 5. pored navedenog dostavljaju i prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s izračunatim prosjekom ocjena ili dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te dokaze o eventualnim nagradama i priznanjima. Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Na natječaj se pod jednakim… ... Više
 • Natječaj (29. rujna)
  Na temelju Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: voditelj Ureda prorektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen sveučilišni pravni studij, - radno iskustvo u struci, - poznavanje jednoga stranog jezika, - poznavanje rada na računalu.   voditelj Pravne i opće službe na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni pravni studij, - radno iskustvo u struci, - poznavanje jednoga stranog jezika, - poznavanje rada na računalu.   stručni suradnik u Studentskoj službi na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, - poznavanje jednoga stranog jezika, - poznavanje rada na računalu.   Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti: – životopis, – dokaz o državljanstvu, – dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja, – uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), – elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.   Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik. U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i/ili usmene provjere na mrežnoj stranici Hrvatskog… ... Više
 • Natječaj za izvođenje Programa za stjecanje kompetencija nastavnika
  Hrvatsko katoličko sveučilište objavljuje  NATJEČAJ za izvođenje Programa za stjecanje kompetencija nastavnika   Program za stjecanje kompetencija nastavnika i kompetencija za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje) je visokoobrazovni program za stjecanje kompetencija nastavnika i za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Minimalni koeficijent opterećenja polaznika je 60 ECTS bodova, koji odgovara trajanju izvođenja Programa u pravilu jednu akademsku godinu. U Program za stjecanje kompetencija nastavnika mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijave se mogu dostaviti putem e-mail na adresu: p_n@unicath.hr. Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr. Rok za podnošenje prijava je do 30. rujna 2015. godine. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će biti obaviješteni o terminu upisa i početku izvođenja Programa putem telefona ili e-maila. Školarina iznosi 7.000,00 kn, a trošak upisa 400,00 kn. Trošak upisa naplaćuje se u cijelosti pri upisu, a iznos školarine može se platiti obročno, prvi iznos školarine (3.500,00 kn) uplaćuje se pri upisu, a preostali iznos (3.500,00 kn) do završetka izvođenja Programa. Uz prijavu je potrebno priložiti: a) dokaz o državljanstvu (original ili ovjerena preslika), b) rodni list (original ili ovjerena preslika), c) potvrda ili diploma o završenom studiju ili svjedodžba o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika). Za upis su potrebne: a) dvije fotografije (4x6 cm), b) dokaz o uplati troškova upisa na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak upisa- PN ili na blagajni Sveučilišta, c) dokaz o uplati školarine (ukupno ili obročno) na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Školarina-PN. Realizacija Programa počet će po formiranju skupine od 35 polaznika. Preuzmi prijavni obrazac.   ... Više
 • Nastupno predavanje 14. 9. 2015.
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 2. rujna 2015. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O B A V I J E S T I. Dr. sc. Tomislav Sokol, pristupnik Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 14. rujna 2015. godine (ponedjeljak) u vremenu od u 15:00 sati do 15:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava s temom: „PODJELA NADLEŽNOSTI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I DRŽAVA ČLANICA“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • Nastupno predavanje 11. 9. 2015.
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 01. rujna 2015. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O B A V I J E S T I. Dalibor Čavić, pristupnik Natječaja za izbor u nastavno zvanje predavač održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 11. rujna 2015. godine (petak) u vremenu od 10:00 sati do 10:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u nastavno zvanje predavač u interdisciplinarno područje znanosti, polje projektni menadžment s temom: " ZDRAVSTVENI DJELATNICI KAO RADNICI ZNANJA U VOĐENJU PROJEKATA“   II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenu pristupnicu od 01. rujna 2015. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O B A V I J E S T  I. Maruša Biliško Gagulić, pristupnica Natječaja za izbor u nastavno zvanje predavač održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana… ... Više
 • Natječaj (24. srpnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i na radno mjesto predavača u interdisciplinarno područje znanosti, polje projektni menadžment, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija, za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje sociologija i ekonomija, za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, polje politologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis znanstvenih i stručnih radova i separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci.   Pristupnici pod točkom 1. pored navedenog dostavljaju i prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s izračunatim prosjekom ocjena ili dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te dokaze o eventualnim nagradama i priznanjima.   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.    … ... Više
 • O B A V I J E S T o promjeni početka održavanja nastupnog predavanja
  Dr. sc. dr. sc. Miljenko Brekalo, pristupnik Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 9. srpnja 2015. godine (četvrtak) u vremenu od u 14:00 sati do 14:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u interdisciplinarnom području znanosti (ekonomija, pravo) s temom: „RATNA MONETARNA UNIJA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, REPUBLIKE SRPSKE I REPUBLIKE SRPSKE  KRAJINE, POSEBAN OSVRT NA HRVATSKO MONETARNO PODRUČJE“       ... Više
 • Natječaj (17. 6. 2015.)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242 Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor dva asistenta u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti; za izbor jednog asistenta u naslovnom suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija; izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti. Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (do. 17. srpnja 2015.). Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.       ... Više

Ostale objave

Najave događanja