Natječaj

 • Nastupno predavanje dr. sc. Anamarija Bogović
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izv. prof. dr. sc. Dalibor Karlović za niže navedenog pristupnika od 21. svibnja 2015. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O B A V I J E S T I. Dr. sc. ANAMARIJA BOGOVIĆ, pristupnica Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 29. svibnja 2015. godine (petak) u vremenu od 09:00 sati do 09:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija s temom: „POREMEĆAJI LIČNOSTI“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više
 • Natječaj (16. travnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija, grana fundamentalna teologija, izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana imunologija, izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija (zamjena za duže bolovanje odsutnog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta na Odjelu za psihologiju).     Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija, presliku diplome o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.                                                                                                             Hrvatsko katoličko sveučilište     ... Više
 • Natječaj (16. siječnja)
  Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija, presliku diplome o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, iskustvo u radu na projektima vezanim uz gospodarstvo (pod točkom 2.)   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.                                                                                                                 Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Natječaj (14. siječnja)
  Na temelju članka 23. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Blagajnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica   Opis poslova: - obavlja gotovinske uplate i isplate te vodi blagajničke dnevnike, - obračunava tuzemne i inozemne putne naloge i ostale troškove, - prati propise o deviznom poslovanju i izdacima za službena putovanja - vodi analitičku evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara, -obavlja i druge računovodstvene poslove po nalogu nadređenog.   Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završena srednja škola ekonomskog, knjigovodstvenog ili sličnog usmjerenja, - radno iskustvo na poslovima blagajnika ili srodnim poslovima, - poznavanje rada na računalu.   Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti: – životopis, – preslik svjedodžbe, – preslik domovnice ili osobne iskaznice, – uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), – elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.   Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik. U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i usmene provjere na web stranici Hrvatskoga katoličkog sveučilišta www.hks2015.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.   Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti preslik dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.   Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene… ... Više
 • Poništenje natječaja 10.12.2014.
   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA         objavljenog u Narodnim novinama br. 66/2014. od 30. svibnja 2014. u dijelu koji se odnosi na: izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija.       Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Natječaj (10. prosinca)
  Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: teologija, grana: fundamentalna teologija; 2. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest; 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; 5. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: kroatistika; 6. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: teorija i povijest književnosti. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava za natječaj mora sadržavati:  životopis,  domovnicu ili dokaz o državljanstvu,  presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija,  presliku diplome o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija,  presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,  bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,  uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“. Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Natječaj za mobilnost studenata Erasmus+
  Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore, broj 2014-1-HR01-KA103-000044 te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2014./2015. Cijeli tekst natječaja pogledajte na linku.  Svi potrebni dokumenti za prijavu na natječaj nalaze se na linku. Kontakt osoba za dodatne informacije:Sveučilišni ECTS koordinator doc. dr. sc. Hrvoja Kekez, kojeg u odsutnosti mijenja doc. dr. sc. Ivan Majnarić (ivan.majnaric@unicath.hr). ... Više
 • Natječaj (12. studenog)
  Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija, grana školska pedagogija     Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijava za natječaj mora sadržavati: životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija, presliku diplome o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.                                                                                                                      Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Poništenje dijela natječaja
  Klasa: 602-04/14-04/02 Urbroj: 498-05-14-11-1     HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA         objavljenog u Narodnim novinama br. 66/2014. od 30. svibnja 2014. u dijelu koji se odnosi na: izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada.       Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Interni natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika u okviru programa ERASMUS+
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE raspisuje Interni natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika u okviru programa ERASMUS+ u akademskoj godini 2014./2015. Natječaj na linku. Link za prijavni obrazac ... Više
Stranica 16 od 19« First...10111213141516171819

Ostale objave

Najave događanja