Natječaj

 • Odluka o odabiru kandidata za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus + programa u akademskoj godini 2016./2017.
  Odluka ... Više
 • NATJEČAJ
    za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistenta i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana komunikologija; za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana bioetika; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofija politike; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana informacijski sustavi i informatologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.     ... Više
 • NATJEČAJ
    Voditelj Ureda u Uredu za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, – najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rada na znanstvenim i stručnim projektima, - poznavanje dvaju svjetskih jezika (obvezan engleski jezik), – poznavanje rada na osobnom računalu. Viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove, Odjelu za pravne, kadrovske i poslove studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 2 izvršitelja Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – poznavanje rada na osobnom računalu. Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja, Odjelu za preddiplomski i diplomski studij i polaznike cjeloživotnog obrazovanja, Odsjek za preddiplomski i diplomski studij, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika. – poznavanje rada na osobnom računalu. arhivist u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove, Odjelu za opće i tehničke poslove, Odsjek za arhivu, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, - položen stručni ispit za arhivista, – najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (30%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (30%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija; za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavač u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo; za izbor šest nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo; za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistenta i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (osim za točke 4., 5. i 6.), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova od posljednjeg izbora u znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje (osim za točku 6.) uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija;5.  za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje; za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača i na radno mjesto viši predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika i germanistika; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističke znanosti, polje teologija, grana moralna teologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana imunologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija, grana fundamentalna teologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ivana Vinković Vrček
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  I. Dr. sc. Ivana Vinković Vrček, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE dana 20. lipnja 2016. godine (ponedjeljak) u vremenu od 18:00 sati do 18:45 sati u predavaonici 2 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području prirodne znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija s temom:   ''UVOD U VITAMINE''  II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   I. Vjekoslav Peitl, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 8. lipnja 2016. godine (srijeda) u vremenu od 13:30 sati do 14:15 sati u predavaonici 5 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, s temom:     ''SEKSUALNI POREMEĆAJI I PARAFILIJE''  II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.    III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.
  NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.   Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.   Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studijskog boravka studenata Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj godini 2016./2017.     Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti   Studijski boravak moguće je ostvariti od 1. listopada 2016. do 15. srpnja 2017. godine.   Studijski boravak odnosi se na boravak redovitih studenata preddiplomskog ili diplomskog studija na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi. Studijski boravak može trajati najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.   Gdje je moguće realizirati mobilnost   U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum i to:   za studij povijesti: KU Leuven, Belgija; Institut Catholique de Paris, Francuska; Université Paris Sorbonne, Francuska; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka   za studij psihologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka   za studij sociologije: Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka   za studij komunikologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija   Tko se može prijaviti   Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti… ... Više
 • Nastupno predavanje dr. sc. Maje Katušić
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću  O B A V I J E S T  I. Dr. sc. Maja Katušić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 13. svibnja 2016. godine (petak) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u predavaonici 7 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, s temom:   ''SEZONSKE DISTRIBUCIJE ROĐENJA, VJENČANJA I UMIRANJA NA ISTOČNOM JADRANU U RANOM NOVOM VIJEKU''    II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više
 • OBAVIJEST
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T I. Dr. sc. Tado Jurić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE dana 10. svibnja 2016. godine (utorak) u vremenu od 12:00 sati do 12:45 sati u dvorani bl. Alojzije Stepinac Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje politologija i povijest, s temom:    „KONCEPT NACIJE: ISTOČNI I ZAPADNI MODEL“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.       Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
Stranica 10 od 19« First...6789101112131415...Last »

Ostale objave

Najave događanja