Natječaj

 • Obavijest o nastupnom predavanju – dr.sc. Krunoslav Matešić
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednice Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T    I. Dr. sc. Krunoslav Matešić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će     NASTUPNO PREDAVANJE     dana 15. studenoga 2016. godine (utorak) u vremenu od 09:00 sati do 09:45 sati u predavaonici 10 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, s temom:   "ZAŠTO ZABORAVLJAMO?''     II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika;   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.   ... Više
 • Natječaj Erasmus+ program u akademskoj godini 2016./2017
          KLASA: 602-04/16-04/02 URBROJ: 498-05-16-17 Zagreb, 14. listopada 2016.   Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore broj: 2016-1-HR01-KA103-021674, te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJza mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017. Opći dio Hrvatskom katoličkom sveučilištu je 2014. dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (266495-LA-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB15), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu. U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta, Sveučilište će provesti aktivnosti – u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama odnosno natječaj za dodjelu financijske potpore nastavnicima i suradnicima u nastavi u svrhu podučavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi te nenastavnom i nastavnom osoblju u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi. Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2016./2017., a realizira se u razdoblju od 1. siječnja 2017.  do 30. lipnja 2017. godine. Započeta aktivnost ne može se prekidati.   Broj sudionika i trajanje aktivnosti Za mobilnost zaposlenika (nastavnika i suradnika u nastavi) u svrhu podučavanja (STA) – 1 osoba u trajanju od 5 dana. Za mobilnost zaposlenika (nenastavno i nastavno osoblje) u svrhu osposobljavanja (STT) – 1 osoba u trajanju od 5 dana. Vrste aktivnosti Uvjet za nastavnika i suradnika u nastavi koji se prijavljuju za aktivnost podučavanja u okviru Natječaja jest održavanje najmanje 8 sati nastave na gostujućoj instituciji. Uvjet za nenastavno i nastavno osoblje koji se prijavljuju za aktivnost osposobljavanja u okviru Natječaja jest pohađanje tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta; rad  prema  modelu  „job-shadowing“  tj.  praćenje  rada kolega  na  inozemnoj  ustanovi  pri obavljanju… ... Više
 • Obavijest o testiranju
  OBAVIJEST   Pisano testiranje za pristupnike koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 90/2016 pod točkama 1. i 3. od dana 7. listopada 2016. godine održat će se dana         19. listopada 2016. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:   1. voditelj Ureda u Uredu za polaznike programa cjeloživotnog učenja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj; dvorana broj 9 u 9 sati   3. stručni suradnik u Odsjeku za preddiplomski i diplomski studij na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj; dvorana broj 1 u 8 sati   Usmeno testiranje za pristupnike koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 90/2016 pod točkama 2. i 4. od dana 7. listopada 2016. godine održat će se dana 19. listopada 2016. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu   voditelj Odsjeka u Odsjeku za tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj Osobe s početnim slovom prezimena A - M, soba broj 20 u 10 sati Osobe s početnim slovom prezimena N - Ž, soba broj 20 u 11 sati   spremač u Odsjeku za tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj. Osobe s početnim slovom prezimena N - Ž, soba broj 14 u 10 sati Osobe s početnim slovom prezimena A - M, soba broj 14 u 11 sati     Pisano testiranje se sastoji od provjere poznavanja: -           Ustava RH, -           Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, -           svjetskog jezika i -           rada na osobnom računalu.   Pristupnici koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete natječaja ne… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polje komunikologija/teologija; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, polje kroatologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (osim za točku 3.), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.     ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Voditelj Ureda u Uredu za polaznike programa cjeloživotnog učenja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika, – poznavanje rada na osobnom računalu. voditelj Odsjeka u Odsjeku za tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završena SSS ekonomskog, tehničkog usmjerenja ili odgovarajuća SSS, – najmanje jedna godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima, – poznavanje rada na osobnom računalu. Stručni suradnik u Odsjeku za preddiplomski i diplomski studij na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika, – poznavanje rada na osobnom računalu. Spremač u Odsjeku za tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završena srednja škola ili osnovna škola.   Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti: - životopis, - domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, - dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i -… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Đilda Pečarić
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  I. Dr. sc. Đilda Pečarić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 28. rujna 2016. godine (srijeda) u vremenu od 11:00 sati do 11:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana informacijski sustavi i informatologija, s temom:   ''PRIKAZ KVANTITATIVNE ANALIZE SURADNJE I DINAMIKE ZNANSTVENIH ZAJEDNICA''  II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.    III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.       ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Matija Varga
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  I. Dr. sc. Matija Varga, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE dana 28. rujna 2016. godine (srijeda) u vremenu od 10:00 sati do 10:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana informacijski sustavi i informatologija, s temom:   ''METODE VREDNOVANJA INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA U OBRAZOVNOM PROCESU''   II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.             ... Više
 • Nastupno predavanje: Damir Važanić
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću       O B A V I J E S T      I. Damir Važanić, pristupnik Natječaja za izbor šest nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, održat će     NASTUPNO PREDAVANJE       dana 8. rujna 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 09:00 sati do 09:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora šest nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, s temom:   „ISTRAŽIVANJE U SESTRINSTVU“   II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.           ... Više
 • Nastupno predavanje: Gordana Jurić
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću       O BA V I J E S T     I. Gordana Jurić, pristupnik Natječaja za izbor šest nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, održat će     NASTUPNO PREDAVANJE       dana 8. rujna 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 09:45 sati do 10:30 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora šest nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, s temom:   „ISTRAŽIVANJE U SESTRINSTVU“   II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.           ... Više
Stranica 10 od 21« First...6789101112131415...Last »