HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242, Zagreb

KLASA: 602-04/17-02/06
URBROJ: 498-05-17-01

U Zagrebu, 28. veljače 2017. godine

Na temelju članka 88. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), članka 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (”Narodne novine”, broj 71/2007), članaka 55. i 135. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst te članaka 11., 12. i 13. Statuta Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

ODLUKU

I.
Studentski zbor je izborno predstavničko tijelo studenata koje štiti interese studenata preddiplomskih i diplomskih studija koje izvodi Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište), predstavlja ih u sustavu visokog obrazovanja i preko izabranih predstavnika sudjeluje u odlučivanju u tijelima Sveučilišta.

Studentski zbor je nestranačko i nepolitičko izborno predstavničko tijelo studenata.

II.
Broj članova Studentskog zbora utvrđuje se ovisno o broju upisanih studenata po razinama studija i broju sastavnica.

Broj članova Studentskog zbora iznosi 9 (devet) predstavnika studenata, na način da po 1 (jedan) student predstavlja studente preddiplomske razine sveučilišnih studija povijesti, sociologije, psihologije i sestrinstvo te da još po 1 (jedan) student predstavlja studente diplomske razine sveučilišnih studija povijesti, sociologije, psihologije i sestrinstvo, kao i da 1 (jedan) student predstavlja studente sveučilišnog studija komunikologije.

III.
Mandat izabranih članova Studentskog zbora počinje početkom akademske godine koja slijedi nakon provedenih izbora, te traje dvije akademske godine ili prestaje temeljem uvjeta propisanih Zakonom.

IV.
U izborima za članove Studentskog zbora pravo biranja imaju svi studenti Sveučilišta, prema razini studija i odjelu.

Svaki se student osobno može kandidirati za predstavnika u Studentski zbor, prema razini studija i odjelu.

V.
Izbori predstavnika studenata Studentskog zbora održat će se u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, i to dana 30. ožujka 2017. godine od 8 do 20 sati u prostoriji 020 Sveučilišta.
VI.
Kandidatura iz točke IV. koja nije u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i Statutom Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta će se odbaciti.

Kandidatura se predaje na obrascu koji sastavlja Izborno povjerenstvo (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Obrazac sadrži sljedeće podatke za kandidata i zamjenika kandidata:
– ime i prezime, godinu rođenja i JMBAG
– naziv Odjela, razinu studija (preddiplomski, diplomski), godina studija i smjer studija (u slučaju diplomskih sveučilišnih studija);
– presliku studentske isprave kojom se dokazuje da za kandidaturu ne postoje zapreke sukladno točci VII., st. 4. ove Odluke;
– potpis kandidata.

VII.
Svaki kandidat ima svoga zamjenika koji se navodi na glasačkom listiću.

Da bi kandidatura bila valjana, zamjenik kandidata mora ispuniti iste uvjete kao i kandidat.

Birači izborom kandidata izabiru i njegovog zamjenika koji je naveden uz kandidatovo ime.

Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine studija nije prikupio minimalno 60 ECTS bodova ili koji ponavlja godinu tijekom studija.

VIII.
Kandidatura se podnosi Povjerenstvu najkasnije 10 dana prije održavanja izbora.

Povjerenstvo najkasnije 8 dana prije održavanja izbora provjerava valjanost kandidature te valjane kandidature s podacima objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

IX.
Kandidature koje nisu izrađene sukladno ovoj Odluci, Povjerenstvo će odbaciti.

X.
Izbori se provode zaokruživanjem rednog broja ispred imena studenta odnosne razine studija sveučilišnog odjela.

Studenti – kandidati za predstavnike studenata preddiplomske, odnosno diplomske razine sveučilišnih studija povijesti, sociologije, psihologije, sestrinstvo i komunikologije, koji zaokruživanjem dobiju najveći broj glasova studenata koji su pristupili izborima, su predstavnici studenata odnosne razine studija navedenih sveučilišnih odjela – članovi Studentskog zbora.

U slučaju ostvarenog jednakog broja glasova studenata – kandidata za predstavnike studenata preddiplomske, odnosno diplomske razine sveučilišnih studija povijesti, sociologije, psihologije, sestrinstvo i komunikologije, glasovanje se ponavlja između studenata s jednakim brojem glasova.

XI.
Izbori se provode na biračkim mjestima u prostorijama Sveučilišta.

XII.
Povjerenstvo ima 5 članova: predsjednika i 4 člana te 5 zamjenika (zamjenika predsjednika i 4 zamjenika člana). Tri člana Povjerenstva i njihove zamjenike predlaže Studentski zbor, a dva člana Povjerenstva i njihove zamjenike predlaže Senat iz reda nastavnog osoblja.

Povjerenstvo čine:
1. Ružica Gelo, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti
– zamjenik Marija Nikolić, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija sociologije
2. Zvonimir Brleković, student I. godine diplomskog sveučilišnog studija povijesti
– zamjenik Petar Šimunić, student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti
3. Ira Ornik, studentica II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija komunikologije
– zamjenik Mateo Naglić, student II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija komunikologije
4. dr. sc. Josip Markotić
– zamjenik izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin
5. Marijana Matijaš, mag. psych.
– zamjenik mr. sc. Dalibor Čavić, pred.

Zadaća Povjerenstva:
– sastavlja obrazac za izradu kandidature;
– prima kandidature i odlučuje o njima sukladno točci 6. ove Odluke;
– po provedenim izborima prikuplja izborni materijal (glasačke listiće, popis birača s naznakom studenata koji su pristupili glasovanju i zapisnik s rezultatima izbora) i utvrđuje konačne rezultate izbora zbrajajući glasove;
– odlučuje o svim pitanjima pripreme i provedbe izbora te utvrđivanja izbornih rezultata.

XIII.
Povjerenstvo za prigovore osniva se radi odlučivanja o prigovorima na tijek i rezultate izbornog postupka i ima 5 članova: predsjednika i 4 člana te 5 zamjenika (zamjenika predsjednika i 4 zamjenika člana). Dva člana Povjerenstva za prigovore i njihove zamjenike iz redova studenata predlaže Studentski zbor, a tri člana Povjerenstva za prigovore i njihove zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže Senat.

Povjerenstvo za prigovore čine:
1. Nika Đuho, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija sociologije
– zamjenik Zrinka Rajković, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija psihologije
2. Marko Pranjić, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija povijesti
– zamjenik Nika Popović, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija psihologije
3. doc. dr. sc. Tado Jurić
– zamjenik Kristijan Sedak, mag. comm.
4. doc. dr. sc. Roman Šubić
– zamjenik Leali Osmančević, mag. comm.
5. dr. sc. Filip Galović
– zamjenik doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler.

XIV.
Član Povjerenstva i Povjerenstva za prigovore ne može biti student koji je kandidat ili zamjenik kandidata za predstavnika u Studentski zbor te student koji je član Studentskog zbora s važećim mandatom.

Nitko ne može biti član ili zamjenik člana u više tijela za provođenje izbora.

Radom izbornih tijela rukovodi njihov predsjednik. Tijela odluke donose većinom glasova.

XV.
Svi kandidati čije su kandidature potvrđene imaju pravo održati predstavljanje i u za to namijenjenim mjestima oglasiti svoju kandidaturu.

Na dan održavanja izbora traje izborna šutnja.

XVI.
Popis birača izrađuje se po razini studija unutar sveučilišnog odjela, a utvrđuje ga Povjerenstvo najkasnije 8 radnih dana prije održavanja izbora te ga objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

Popis birača izrađuje se zasebno za svaku razinu studija unutar sveučilišnog odjela abecednim redom po prezimenu studenata koji imaju pravo sudjelovati na izborima.

Svaki student može od Povjerenstva tražiti ispravak ili dopunu popisa birača najkasnije tri radna dana prije održavanja izbora. O zahtjevu će Povjerenstvo odlučiti bez odlaganja. Odluka Povjerenstva je konačna.

XVII.
Glasačke listiće za izbore izrađuje Sveučilište pod nadzorom Povjerenstva.

Glasački listići izrađuju se u različitim bojama, ovisno o sveučilišnom odjelu. Za sveučilišni odjel povijesti izrađuju se glasački listići žute boje, sveučilišni odjel sociologije crvene boje, sveučilišni odjel psihologije ljubičaste boje, sveučilišni odjel komunikologije bijele boje te za sveučilišni odjel sestrinstvo plave boje.

Na vrhu glasačkog listića stoji uputa glasačima odnosne razine studija i odjela da mogu glasovati za jednog kandidata za predstavnika studenata preddiplomske razine sveučilišnih studija povijesti, sociologije, psihologije i sestrinstvo i njegovog zamjenika, odnosno za jednog kandidata za predstavnika studenata diplomske razine sveučilišnih studija povijesti, sociologije, psihologije i sestrinstvo i njegovog zamjenika te za jednog kandidata za predstavnika studenata sveučilišnog studija komunikologije i njegovog zamjenika.

Glasački listić sadrži najmanje:
– naziv Sveučilišta;
– oznaku o tome za koju razinu studija sveučilišnog odjela je namijenjen listić;
– popis kandidata abecednim redom s naznakom rednog broja ispred imena.

XVIII.
Izbori započinju i završavaju u roku i provode se na biračkim mjestima u skladu s ovom Odlukom.

XIX.
Najkasnije jedan sat prije započinjanja izbora, rektor Sveučilišta ili od njega ovlaštena osoba predaje Povjerenstvu glasačke listiće.

Na svakom biračkom mjestu nalazi se zapečaćena glasačka kutija s naznakom za koju razinu sveučilišnog studija je kutija namijenjena i istaknutim jednim primjerkom pripadajućeg glasačkog listića.

XX.
Student koji je glasovao ubacuje glasački listić u odgovarajuću glasačku kutiju.

XXI.
Nakon isteka vremena za glasovanje, Povjerenstvo otvara biračke kutije, utvrđuje broj studenata koji su pristupili izborima, broj važećih, nevažećih i neiskorištenih listića te koliko je pojedini kandidat ostvario glasova.

XXII.
Zadaća Povjerenstva je utvrditi jesu li izborni postupci provedeni u skladu sa zakonom i ovom Odlukom. Ako Povjerenstvo smatra da nije bilo povreda koje su utjecale ili mogle utjecati na rezultat izbora, utvrdit će privremene rezultate izbora te ih najkasnije do 12 sati prvog sljedećeg radnog dana od dana završetka izbora oglasiti na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

Ako Povjerenstvo utvrdi nepravilnosti u provođenju izbora koje su utjecale ili mogle utjecati na rezultat izbora, poništit će izbore i o tome obavijestiti rektora Sveučilišta koji će odlučiti o ponavljanju izbora.

Protiv privremenih rezultata izbora svaki student Sveučilišta i svaka studentska organizacija Sveučilišta mogu podnijeti obrazloženi prigovor do isteka 8 radnih dana od dana objavljivanja privremenih rezultata izbora. Prigovor se u pisanom obliku podnosi Povjerenstvu za prigovore, a Povjerenstvo je dužno dostaviti sve biračke materijale istoga dana. Povjerenstvo za prigovore odlučuje o prigovoru u roku 3 radna dana. Povjerenstvo za prigovore će rješenjem nepravovremeni prigovor ili prigovor podnesen od neovlaštene osobe odbaciti, a neosnovani odbiti. Ako je prigovor osnovan, Povjerenstvo za prigovore će naložiti otklanjanje nepravilnosti ili poništiti izbore i o tome obavijestiti rektora Sveučilišta radi ponavljanja izbora.

Ako nije bilo prigovora te ako su prigovori odbačeni ili odbijeni, rezultati izbora postaju konačni i kao takvi se objavljuju na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

XXIII.
Ako više kandidata ima isti broj glasova, između kandidata s istim brojem glasova provest će se dopunski izbori u roku 8 radnih dana.

Prilikom objave privremenih i konačnih rezultata izbora, navest će se lista izabranih kandidata.

XXIV.
Predsjednik Studentskog zbora važećim mandatom u posljednjem tjednu akademske godine u kojoj su provedeni izbori saziva konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora u novom mandatu na čijoj će se sjednici izabrati novi predsjednik. Sljedeća je sjednica Studentskog zbora u prvom mjesecu naredne akademske godine.

XXV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REKTOR

prof. dr. sc. Željko Tanjić

Dostaviti:
1. Studentski zbor Hrvatskog katoličkog sveučilišta
2. Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta
3. Članovi i zamjenici članova povjerenstava
4. Tajništvo
– Služba za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove
– Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija
– Odjel za opće i tehničke poslove
– Odsjek za arhivu
– Služba za studentska pitanja
– Odjel za preddiplomski studij i diplomski studij i polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja